אאא

דף סד 

*דיני ביצים. *סימני העופות.

א.  השמועות בדיני ביצים 1. סימני הביצים כודרת ועגלגולת ראשה אחד חד וכן חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים, ואם אין סימנים אלו בידוע שזו ביצה מעוף טמא. 2. לוקחים ביצים מן הגויים בכל מקום ולא חוששים משום נבילות וטריפות, וא"א לסמוך על הסימנים לחוד כיון דאינם מהל"מ, וניתן לאכול רק אם יש סימני טהרה והגוי אומר שהם מעוף טהור ואז ידעינן שאינה ביצת עורב שדומה לשל יונה, אבל אסור לקנות ביצים טרופות מגוי. 3. חלבון וחלמון מעורבים בידוע שזו ביצת השרץ, ואתי להו"א שאם ריקמה וניקבה מטמאה בכעדשה ודחי דלמא ביצת נחש שאינו מטמא, ולמסקנא שאם ריקמה ואכלה לוקה משום שרץ השורץ על הארץ והא דמרבינן מכל השרץ אפרוחים שלא נפתחו עיניהם איסורו רק מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. 4. מותר לאכול גיעולי ביצים וזהו שנתבשלו טהורות עם טמאות, וכן ביצים מוזרות שהם בלא זכר. 5. מצא קורט דם זורקו ואוכל את השאר, ודווקא בנמצא על הקשר שלה וזהו החלבון אבל בנמצא על החלמון אפילו הביצה אסורה כיון דשדיא תיכלא בכולה, וי"א איפכא ונדחה. 6. ביצת עוף טמא אסורה מן התורה שנאמר ואת בת היענה, להו"א מייתורא דבת אמרינן דהיינו ביצה ודחי דאינה שייכת באמירת שירה, ולמסקנא נקראת בת יענה וההוכחה מדנפסק לשתי תיבות ונכתב בשני שיטין.

ב.   השיטות בסימני העופות 1. לר"ג דורס ואוכל בידוע שהוא טמא, ואם יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלף בידוע שטהור. 2. לראב"צ מותחין חוט של משיחה ואם חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא ואם חולק שלש ואחת טהור. 3. לרשב"א הקולט מן האויר ואוכלו באויר. 4. לאחרים השוכן עם טמאים טמא, להו"א כר"א דאמר לא הלך זרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא בן מינו, ולמסקנא אף כרבנן וקאמר שכן ונדמה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות בדיני ביצים (6)

ב.   השיטות בסימני העופות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com