אאא

דף סו

*דיני דגים. *שרץ המים ומקומו.

א.  דיני דגים 1. דג כשר צריך שיהיו לו סנפיר וקשקשת, וכשר בין אם עתיד לגדל לאחר זמן ובין אם משירן בשעה שעולה מן המים, וה"ה בסימני חגבים. 2. כל דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, והא דלא כתב קשקשת בלבד, להו"א דאז נימא שזהו סנפיר שפורח בו בלבד שזהו טמא ודחי דקשקשים הוא לשון לבוש, ולמסקנא משום יגדיל תורה ויאדיר. 3. נאמר אכול את אשר יש לו סנפיר וקשקשת ולא תאכלו את מה שאין לו, ונשנו לעבור עליהם בעשה ול"ת. 4. לויתן הוא דג טהור, שנאמר אפיקי מגינים שהם הקשקשים, ותחתיו חדודי חרש אלו הסנפירין.

ב.   שרץ המים אסור בימים ובנחלים בחריצין ובנעיצין, ומותר בכלים וכן בבורות ומערות. והשמועות 1. ההיתר בכלים שנאמר את זה תאכלו כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים למעט כלים, ואין לומר דבכלים אסור אף שיש לו סימנים שנאמר וכל אשר אין לו בימים ובנחלים, ופליגי איזה פסוק נחשב מפורש האם יש לו דמינה ילפינן או אין לו דאתי להוכיח דשרי. 2. בבורות שיחין ומערות הו"א דזהו דווקא בכלים דומיא דסתום ומפורש, קמ"ל יתורא תאכלו מכל אשר במים. 3. מקשינן נימא במים כלל בימים ובנחלים פרט למעט חריצין ונעיצין, ומתרצינן שנאמר במים בימים ובנחלים ומטילים את הפרט ביניהם, ולל"ק דנים בכלל ופרט וכלל ולרי"ש דרשינן לה בריבה ומיעט וריבה ולכו"ע מרבינן חריצין ונעיצין לאיסורא ובורות להיתרא. 4. אין לאסור בורות ולהתיר רק כלים מכיון דאיכא יתורא דתאכלו, ואין לאסור בורות ולהתיר חריצין כיון דבור דמי לכלים שהם עצורין משא"כ חריצין.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף סו

א.  דיני דגים (4)

ב.   מקומות שרץ המים, הדינים ומ"ט (4)

 

דף סז

*שרץ המים ומקומו. *מיני השרצים ופירשו.

א.  שרץ המים אסור בימים ובנחלים בחריצין ובנעיצין, ומותר בכלים וכן בבורות ומערות. והשמועות 1. ההיתר בכלים שנאמר את זה תאכלו כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים למעט כלים, ואין לומר דבכלים אסור אף שיש לו סימנים שנאמר וכל אשר אין לו בימים ובנחלים, ופליגי איזה פסוק נחשב מפורש האם יש לו דמינה ילפינן או אין לו דאתי להוכיח דשרי. 2. בבורות שיחין ומערות הו"א דזהו דווקא בכלים דומיא דסתום ומפורש, קמ"ל יתורא תאכלו מכל אשר במים. 3. מקשינן נימא במים כלל בימים ובנחלים פרט למעט חריצין ונעיצין, ומתרצינן שנאמר במים בימים ובנחלים ומטילים את הפרט ביניהם, ולל"ק דנים בכלל ופרט וכלל ולרי"ש דרשינן לה בריבה ומיעט וריבה ולכו"ע מרבינן חריצין ונעיצין לאיסורא ובורות להיתרא. 4. אין לאסור בורות ולהתיר רק כלים מכיון דאיכא יתורא דתאכלו, ואין לאסור בורות ולהתיר חריצין כיון דבור דמי לכלים שהם עצורין משא"כ חריצין.

ב.   שרצים שלא פירשו מותרים ואם פירשו אסורים, ומפרשינן את המינים ודיניהם 1. אין לסנן שיכר בלילה בקשין שמא תפרוש תולעת ותפול אח"כ לכוס ויחשוב שלא פירשה והוי שרץ השורץ על הארץ, ומרבינן מינה לאסור יבחושין שסיננן ומשמע דבלא סינון שרי. 2. בתוך הכלי אף אם פירש לדופן ונפל אינו נאסר משום דהיינו רביתיה, וכמו דשרינן שרץ המים בבורות ולא חיישינן לזה. 3. קישות שהתליעה במחובר אסורה משום שרץ השורץ על הארץ, אבל התליעה אחר שנתלשה שרי עד שתצא לאויר. 4. על הארץ להתיר זיזין שבעדשים וכל השרץ לאסור תולעת שבעיקרי האילנות, והחילוק להו"א לאסור התליעה באיביה ודחי דלמא בפירא שרי אף באיביה והאיסור באילן עצמו. 5. האיבעיות בפירשה: מתה מיד, מקצתה, לאויר העולם, לגג תמרה, לגג גרעיניתה, מתמרה לתמרה תיקו. 6. קוקיאני שהם תולעים בכבד, לרב שישא שרו כיון דגדלים בפנים ולר"ש אסירי כיון דאתו מעלמא, ומקשינן דלא נמצאים בבית הרעי ודחי שנכנסים מהאף כאשר ישנה. 7. דרני שבין העור לבשר בבשר אסירי כיון שבהמה ניתרת רק בשחיטה ולכן נשארות באיסורן, אבל בדגים שרי משום דמישתרי באסיפה והוו התירא. 8. האיסורים בשרצים: הולך על גחון זה נחש, כל לרבות שלשול והדומה, על ארבע זה עקרב, כל לרבות חיפושית והדומה, מרבה רגלים זה נדל, עד כל לרבות דומה והדומה.

הדרן עלך פרק שלישי דחולין!

שאלות לחזרה ושינון

 דף סז

א.  מקומות שרץ המים, הדינים ומ"ט (4)

ב.   מיני השרצים המותרים והאסורים (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com