אאא

דף פג

*דרשות הפסוקים. *שני איסורים כאחד. *ארבעת הפרקים בשנה.

א.  דרשות הפסוקים באותו ואת בנו 1. לא תשחטו ילפינן שהשוחט בהמה ואמה חייב, ולגופיה הו"ל למימר לא תשחוט, וכן ילפינן דחייב שנים על שני בניה מדלא כתיב לא ישחטו. 2. יום אחד דרשינן ממעשה בראשית שהיום הולך אחר הלילה וליכא למילף מקדשים, ולרבי אתי דיום המיוחד לשחיטה טעון כרוז, ואלו ארבעת הפרקים.

ב.   עבר שני איסורים במעשה אחד לסומכוס חייב שנים ולחכמים חייב אחד, והאופן ששחט שני בנים ואח"כ את האם או ששחט את אמה ובתה ואח"כ שחטה, ובעי האם סומכוס מחייב שנים אף בעלמא לגבי האוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד או דקאמר דווקא הכא משום דהוי גופין מוחלקין. והשמועות 1. הזורע כלאים לוקה שתים, וזהו בבת אחת והתראה אחת וע"כ כסומכוס, ודחי דאיירי בשתי התראות וכרבנן וקמ"ל לאפוקי מדרבי יאשיה שמחייב רק בזורע חטה שעורה וחרצן. 2. אכל גיד הנשה כזית מכל ירך לחכמים סופג שמונים ולר"י ארבעים, ואין לומר דאיירי בשתי התראות משום דלר"י התראת ספק אינה התראה אלא בבת אחת וכסומכוס, ודחי דאתי כמ"ד דר"י סובר התראת ספק שמה התראה. 3. אכל שני גידין משתי יריכות משתי בהמות ה"נ פליגי וכנ"ל, ודחי דאיירי בזה אחר זה ור"י מחייב רק אחת דקסבר שאין דינו כבריה ולכן בעינן כזית.

ג.    ארבעת הפרקים בשנה הם ערבי: יו"ט ראשון של פסח, יו"ט אחרון של סוכות, ר"ה, ולריה"ג ערב יו"כ בגליל, ובפרקים אלו כופין את הטבח לשחוט ואם מת מפסיד הלוקח. והמקרה 1. להו"א שהלוקח משך וקשיא אמאי בשאר השנה המוכר מפסיד, ולמסקנא שזיכה ע"י אחר ובפרקים אלו הוי זכות ואמרינן זכין לאדם. 2. העמידו חכמים על דין תורה שמעות קונות אבל בשאר השנה חישינן שיאמר לו נשרפו חטיך בעליה.

הדרן עלך פרק חמישי דחולין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דרשות הפסוקים באותו ואת בנו (2)

ב.   הדין בעשה מעשה אחד ועבר שני איסורין והשמועות (3)

ג.    המקרה בארבעת הפרקים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com