אאא

דף צג

*דיני חֵלב. *דיני דם. *הטבחים ונאמנותם.

א.  דיני חֵלב 1. חוטים שבחלב ובכוליא אסורים ואין חייבין עליהן. 2. לובן כוליא פליגי אי אסור או מותר, רבה שירש אחריו ורב אסי הוציא רק את החיצון וכמו דאמרינן חלב שעל הכסלים ולא שבתוכם. 3. חלב שתחת המתנים אסור דאינו נקרא מכוסה כיון שאיברי הבהמה נעים בשעת הליכתה. 4. חלב שעל המסס ובית הכוסות זהו חלב שעל הקרב, וחלב הקליבוסת זהו חלב שעל הכסלים והם אסורים ועונש כרת. 5. ביציאת הדקין מן הקיבה יש לגרר חלב שעליהן באורך אמה, וזהו חלב שעל הדקין. 6. בטחול בעוקץ ובכליה, איכא חוטי איסור וקרום אסור משום חלב. ומקום האיסור בטחול שעל הדד חייב ובפנים אסור ולכן יש לקלפו, ובכוליא עילאה חייב והקרום שלמטה איכא איסור.

ב.   דיני דם 1. חוטי היד והלחי וקרום הביצים והמח אסורין משום דם. 2. ביצי זכר פליגי האם אסורים משום אבר מן החי מכיון שנחשבין כחתוכים ולהלכה מותרות, ועד שלושם יום מלידתו מותר לאכלן בלא קליפה ואח"כ אם אית בהו סורייקי סומקי צריך קליפה. 3. אומצי וזה חתיכת בשר, חתכה ומלחה מותרת אפילו לקדירה, תלאה בשפוד נמי שריא משום שזה דמה, ועל גחלים פליגי האם מותר דשואבים את הדם או דאסורים משום שהדם נשאר בתוכו, וכן פליגי בביצי זכר ובחוטי צואר ולהלכה שרי. 4. ראש בהמה הטמון בגחלים, אם נתן את בית השחיטה מלמטה היות והדם זב, בנתן על לחייו לל"ק אסור ולל"ב שרי אם דף ביה מידי שלא יסתם, ועל נחיריו לל"ק שרי אם דץ ביה מידי ולל"ב בכל גוונא שרי.

ג.    דין הטבחים ונאמנותם 1. טבח שנמצא חלב אחריו כזית לוקה וכשעורה אפילו בכמה מקומות מעבירין. 2. לר"מ אין הטבחים נאמנים על ניקור הדם והחלב ולחכמים נאמנים, ואמרינן לל"ק שדבתחילה לא היו נאמנים דסברי כר"מ ואח"כ סברי כר"י ונאמנים, ולל"ב בתחילה סברו כר"מ ואח"כ כמו ר"י וכל זמן שזכרו את דעת ר"י לא היו נאמנים שמא יקלו ואח"כ ששכחו נאמנים על הניקור כשיטת ר"מ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני חֵלב (6)

ב.   דיני דם (4)

ג.    הטבחים ונאמנותם (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com