אאא

פעילי 'הפלג הירושלמי' יצאו בשעה 16:00 לחסום את ירושלים בעקבות מעצרו של האברך מאיר בלוי, הנחשב לעריק משום שלא התייצב בלשכת הגיוס.

ב'פלג' הסבירו היום כי הפרסומים כביכול העריק נדרש להתחייב שלא להפגין על גזירת גיוס בנות אינם נכונים ואומרים כי הסיבה שלא יצאו מיידית להפגנות לאחר מעצרו היא העובדה שלדברי בכירי המשפטנים, מאיר בלוי צפוי היה להשתחרר מיידית בשל העובדה שתקופת עריקותו החלה בעת פקיעת חוק טל, ובשל היותו אב לבת ארבעה חודשים.

לדבריהם, היה נשמע כי השופט משחררו עד שהוחלט על מעצר פתוח עד תום ההליכים נגדו, וכך מיד לאחר ההחלטה הסופית על המשך המעצר - הוחלט לצאת ולהפגין. 

בתוך כך, משגיח ישיבת "כנסת יצחק" בחדרה, הגאון רבי טוביה נוביק, שיגר מכתב ארוך של חיזוק אל כלא 4 בו שוהה מאיר בלוי במעצר פתוח בכדי לחזקו ולעודדו.

מכתבו המלא הגיע לידי 'כיכר השבת': 

"הוד כבוד ידיד נפשי עוז אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש דורש ה' ועוזו ומבקש פניו תמיד ידיו רב לו במלחמתה של תורה בעיון עמוק וישר, כבוד שמו מפואר ונערץ הרב רבי מאיר נר"ו יאיר ויופיע יצהיר ויגיע עדי עד, החיים והשלום הטובה והברכה לך עם כל בני ביתך מעתה ועד עולם

"שמחתי באומרים לי כי זכית להיות נתפס על דברי תורה על ידי שלטון הרשע על היותך מסרב לשתף עמם פעולה בגזירת השמד אשר חוקקו ואשר פועלים זה כמה להניא לב העם מלשמוע בקול ה' ולהקשיב אל דברי התורה אשר נאמרו מפי הגבורה והייתם לי שתעסקו בדברי תורה ולא בדברים בטלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ואתה בחרת להיות נאמן לה' ולתורתו, כרבי עקיבה ע"ה וכרבי חנינה בן תרדיון ע"ה וכרבי אלעזר בן פרטה ע"ה וככל ארזי הלבנון אדירי התורה אשר זכו להעמיד תורה בישראל בהיותם נאמנים להי"ת ונאמנים לציווי התורה במסירותם בכל לב ובכל נפש, ובהתפסם על דברי תורה לא לעצמם בלבד נתפסו אלא לכל הכלל כולו נתפסו, ובכך זכו היותם למאורי ישראל עד סוף כל הדורות, כי הרי באמת יש לדברי תורה כל כח השמירה אשר בעולם וכמאמרם ז"ל בתנא דבי אליהו סא"ר פ"ד כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים אינו צריך לא חרב ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר אלא הקב"ה משמרו בעצמו וכו' וכ"ה בתנד"א פי"ח שם עיין נפש החיים שער ד' פ' ט"ז ואעפ"כ היתה המציאות אשר גדולים צדיקים אדירי תורה אשר נתפסו בשלטון רשע.

"ובש"ס סוטה דף כ"א איתא דתורה אור וזכותה רב מן המצוה דבין בעידנא דלא עסיק מגינא מן היסורים, והא החרש והמסגר אלף דגלו בגלות יכניה לבבל והיה בוודאי נראה להעומדים מן הצד כי ח"ו הם הגולים, והפחותים מהם נשארו בירושלים ולא גלו וכאילו ח"ו ח"ו אין בכח התורה להגן על הגיבורים במלחמתה של תורה, אלא יודעים אנו כי היפוך הערכין הוא דצדקה עשה הי"ת והקדים גלותם כדי לבסס תורה בישראל בגלות בבל, הרי לנו כי גבורת התורה לא פגה חלילה בהיות גבוריה בצרה ובשביה, אלא עצה עמוקה היא ממי שמאד עמקו מחשבותיו ואשר אמר הנביא בשמו כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, וכבר כתב בספר חובות הלבבות בשער הבטחון פ"ג סוף הקדמה הראשונה וזלה"ק והליכות דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיע אל ידיעת חלקיהן כל שכן כללן, ע"כ.

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

"וא"כ בוודאי גברא רבא דכוותך בהתמדת התורה באופן מופלג וידיעת התורה בהפלגה ויראת ה' טהורה בהפלגה גדולה, עובדא זו הרי היא מן המאד עמקו מחשבותיו ברוך הוא, ואשריך שעל ידך מתגלה לכל בר דעת גילוי עומק. וזכות היא לעצמך, וזכות גדולה ועצומה לבני בביתך יחיו מן הנשים השאננות הבוטחות דאיתא בגמ' ברכות די"ז א' גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים דאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, ולכאורה היכן ההבטחה, אלא בוודאי כי מאד מאד עמקו מחשבותיו ברוך הוא, וצריכים אתם לידע כי לא לעצמכם בלבד גילוי הנהגה זו אלא להכלל כולו, להעמדת תורה בישראל לדור דורים ולנצח נצחים, ומלאכי מעלה בשאלתם זו תורה וזו שכרה אין אנו יודעים מה תשובה השיבו להם, האם שתקו כך עלתה במחשבה לפני, או דהוא בכדי שלא ישוב העולם לתוהו ובוהו ומים.

"אבל עכ"פ כי זו מן הנהגה עמוקה ועמוקה מאד מאד. ועל כך שמחתי כי חלקך בחיים חיי עולם אשר נטע הי"ת בתוכינו, נטיעה אשר פרה ורבה כדאיתא בחגיגה, ובלא ספק תראו רוב סייעתא דשמיא בהמשך עלייתך בתורה ויראת ה' טהורה להרבות תורה בישראל להגדיל התורה ולהאדירה כל הימים בנחת ובשלווה אורך ימים ושנות חיים בטובה ובברכה כאוות נפשכם הטהורה

"ונפש תדרשך לטובה כה"י באהבה רבה ואהבת עולם, טוביה הלוי נוביק".