אאא

דף קז

*דיני הנטלא. *האיבעיות בנט"י. *ההרחקה בין המאכלים.

א.  דיני הכלי שנוטל ממנו 1. אסור ליטול ידים שלא מכח גברא, ולכן אין ליטול ידים מצינור המושך מים מעצמו, מלבד בתחילת השפיכה או אם שופך לצינור שפיו גדול. 2. צינור שמחובר לנהר בכונס משקה נחשב מחובר ושרי להטביל בו ידים. 3. כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו. 4. כלי שאין בו רביעית לא נוטלים ממנו אפילו לאחד, ואם מחזיק רביעית נוטלין ממנו אפילו שנים. 5. אמרינן דיש להקפיד על כלי שלם, מראה מים ושיעור רביעית. 6. נוטלין ממגופת חבית שתקנה שתחזיק רביעית אף שמתחילה לא נעשתה לכך וכן בכלי עור, אבל אין נוטלין משק וקופה אף שמחזיקים רביעית משום דרובם אינם מקבלין.

ב.   האיבעיות בנטילת ידים 1. האם מותר לאכול במפה בלא נט"י או דחיישינן שמא יגע, ולמסקנא התירו לכהנים כיון דזריזין אבל לא לישראלים, ושמואל כרך ידיו אחרי שנטל כיון שהיה איסטניס. 2. בעי האם אדם שמאכילים אותו צריך ליטול ידיו, ומייתי דהאכיל את רב המנונא בגלל שהוא זריז ומשמע שלא יגע ודחי דלמא קדם ונטל, ומייתי דאין לתת פרוסה לפיו של שמש אח"כ יודע שנטל ידיו ודחי שטריד, ולהלכה צריך ליטול. ומייתי שהשמש מברך על כל כוס, ומברך על כל פרוסה אם אין אדם חשוב, ואסור לאורח לתת פרוסה לשמש. 3. בעי האם מאכיל נוטל ידיו, והא דשרינן לאשה המאכילה את בנה ליטול ביו"כ זהו משום רוח רעה, ומייתי משמואל שאמר בילדותו וכי הוא יאכל ואני אטול ואביו הצדיקו, וכן הלכה.

ג.    ההרחקה בין מאכלי בשר וחלב 1. מותר לתת בשר וגבינה בתוך מטפחת אחת אם אינם נוגעים, ואם נגעו צריכין הדחה. 2. שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד ולא חוששין, ואסרינן אם מכירין וכן כעין תפיסה אחת, וכן אסרינן בשני אחים המקפידין דלא פלוג.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הכלי שנוטל ממנו (6)

ב.   האיבעיות בנטילת ידים (3)

ג.    ההרחקה בין מאכלי בשר וחלב (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com