אאא

דף קיד

*דרשות בחלב אמו. *לאסור כל שתיעבתי.

א.  דרשות הפסוק בחלב אמו 1. עז בחלב רחל ופרה, להו"א אתיא מק"ו דאמו שלא נאסרה עמו בהרבעה אסורה ק"ו לפרה ורחל, ודחי דאמו אסורה להשחט עמו, ולמסקנא שנאמר בחלב אמו. 2. אחותו הגדולה והיינו פרה להו"א בק"ו מאמו שנכנסת עמו לדיר להתעשר אסורה ק"ו לאחותו ופרכינן דאמו אסורה להשחט עמו אלא אתיא מחלב אמו, ואמרינן דאחותו קטנה אתיא בצד השוה מאמו ואחותו גדולה וא"כ קשיא דאף אחותו גדולה תיתי מביניא. 3. היא עצמה בחלבה, להו"א בק"ו שפרי עם פרי אינו אסור בשחיטה ואסור בבישול ק"ו פרי עם האם האסור בשחיטה שיאסר אף בבישול, ודחינן מה לפרי עם הפרי שהם תרי גופים משא"כ פרי עם האם, לכן למסקנא איצטריך קרא בחלב אמו. ולהו"א בעי למידחי להוכיח מסוס בן סוסיא אחי פרדה, מעבד בן שפחה אחי משוחררת, ומכלאי זרעים.

ב.   מהפסוק לא תאכל כל תועבה ילפינן דכל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל ומקשינן דה"נ יאסרו 1. מעשה שבת, ודחי שנאמר כי קדש היא לכם למעט מעשיה. 2. חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה, שרו בק"ו משבת. 3. כלאי זרעים, ודחי מדגלי רחמנא בכלאי הכרם דאסירי בהנאה, ואין לאסרם באכילה בלבד דהוקשו לכלאי בהמה המותרים בהנאה להדיוט ואסורים רק לגבוה. 4. אותו ואת בנו, ודחי דמחוסר זמן אסור רק לגבוה. 5. שילוח הקן, לא אמרה תורה שלח לתקלה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דרשות הפסוקים בחלב אמו (3)

ב.   הקושיות דנאסור מכיון שה' תיעב (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com