אאא

דף קלג

*הבאת המתנות והכהנים. *שותפות כהן בבהמה.

א.  השמועות בהבאת מתנות כהונה ודין הכהנים 1. יש לחלק את המתנות לשיעור נתינה ולכן נותן זרוע לכהן לאחד לחיים וקיבה לאחד, ובשור ניתן לחלק אבר לשנים. 2. פליגי האם בהמה שלא הורמו מתנותיה עושה טבל ואסור לאכול ממנה. 3. מתנות כהונה נאכלות רק צלי ובחרדל, שנאמר למשחה והיינו לגדולה כדרך המלכים. 4. הכהן שאין לתת מתנות כהונה, לרב חסדא אם אינו בקי בדיני כ"ד מתנות הכהונה, ודחינן דר"ש קאמר דלא נותנים רק לכהן שלא מודה בעבודה שנאמר המקריב לו תהיה למנה, אהרן לרבות את כל העבודות: יציקות, בלילות, פתיתות, מליחות, תנופות, הגשות, קמיצות, הקטרות, מליקות, קבלות, השקאת סוטה, עריפת עגלה, טהרת מצורע, נשיאת כפים. 5. לרב אין נותנים מתנות לכהן שאינו יודע ליטול את חוטי הדם שבלחי, ודחינן דאפשר ע"י צלי או שחותך ומולח. 6. לקיחת מתנות כהונה ע"י אביי: בתחילה חטף משום חיבוב מצוה, רב יוסף דרש ונתן ולא ליטול מעצמו לכן אמר שיביאו לו, שמע ויטו אחר הבצע ששאלו חלקם בפיהם ולכן רק נטל כשהביאו לו, שמע שהצנועין מושכין ידיהם לכן לא לקח כלל חוץ מערב יו"כ כדי שיחזיקוהו בכהני מכיון שהיה אנוס מחמת תלמידיו ולא נשא כפיו. 7. כהן יכול לזכות לת"ח עני מתנות שמקבל ממכירי כהונה, ומייתי שרבא ורב ספרא התארחו והשמש היה כהן ורבא אמר לו שיזכה במתנות עבורו ורב יוסף אמר שלא עשה כדין כיון שהשמש עשה וההיתר רק לת"ח עני ורבא לא קיבל את החלום כיון שהיה נזוף.

ב.   דין שותפות כהן בבהמה 1. המשתתף עם כהן או עם גוי צריך לרשום, והא דאמרינן בברייתא שעם כהן צריך לרשום ועם גוי א"צ מוקמינן שהגוי יושב בחנות ויודעים שהוא שותף בכך שצועק תדיר או שיושב על ארגז המעות ומשום שאין אמונה בגוי. והא דאמרינן דפסולי המקודשין א"צ לרשום זהו בנמכרין בתוך הבית ולא באיטליז. 2. שותף באחד מהאיברים, לר"ה רק אותם האבר פטור ולחייא בר רב פוטר מהכל ונדחה, וטעה מהברייתא של כ"ד מתנות כהונה שזרוע לחיים וקיבה נמנו לאחד והסיבה היא כיון דדמיין להדדי. 3. כהן שמכר לטבח רק את הראש בעי האם חייב דאזלינן בתר החיוב או בתר רוב הבהמה ופטור, ומוכחינן דבתר חיובא דאמרינן זה חומר במתנות מראשית הגז. 4. כהן שמכר בהמה והשאיר לו את המתנות הוי שיורא, ואם אמר על מנת שהמתנות שלי פליגי האם הוי שיור או לא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות בהבאת מתנות כהונה ודין הכהנים (7)

ב.   דין שותפות כהן בבהמה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com