אאא

דף קמ

*צפור זהו טהור. *צפורים טהורות במצורע. *סוגי העופות המחוייבים. *מצב האב והבנים.

א.  עוף טמא פטור מלשלח שנאמר צפור וזהו רק טהור, והשמועות 1. הפסוקים שנאמר בהם צפור כנף, מפרשינן דצפור היינו טהור וכנף זהו עוף טמא וחגבים. 2. בחלום נבוכדנצר נאמר צפרי שמיא, ודחי דלא נקראו צפור סתמא. 3. כל צפור טהורה תאכלו, אתי למעט אסורה והיינו להו"א טריפה ולמסקנא צפור שחוטה של מצורע ולעבור עליו בעשה ול"ת. 4. במצורע נאמר שיקח שתי צפורים חיות זהו שראשי איברים שלהם חיים למעט מחוסר אבר, וטהורות למעוטי כדלקמן.

ב.   נאמר במצורע שתי ציפורים חיות טהורות ומפרשינן היות ונכתב צפרים אמאי איצטריך למימר טהורות 1. למעוטי טריפות, וקשיא למ"ד טריפה אינה חיה אתיא מחיות ולכו"ע נפקא דמכשיר שבחוץ דינו כמכפר. 2. צפורי עיר הנדחת לשחיטה. 3. שהצפור שיש לשלחה לא ישחט עליה עוד צפור לטהר מצורע אחר ולשלחה עבור שניהם. 4. חליפי ע"ז שנאמר והיית חרם כמוהו. 5. עוף שהרג את הנפש ואיירי קודם גמר דין ורוצה לשחטו.

ג.    סוגי העופות שחייב בשילוח 1. עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור, שנאמר ולא לכלביך. 2. אם טריפה חייב בשילוח ואפרוחים טריפות פטור דבעינן לך ולא לכלביך. 3. בעי בהושיט ידו לקן ושחט מיעוט סימנים, האם פטור משילוח כיון שאם ישאיר כך יהיו טריפה או היות ובידו לגמור את השחיטה כדין חייב וקרינן תקח לך, ועלתה בתיקו. 4. בעי בדין חציצה בין האם לביצים ע"י: מטלית, כנפים, ביצים מוזרות, שני סדרי ביצים, זכר ע"ג ביצים ונקיבה ע"ג זכר, ועלו בתיקו. 5. יונה ע"ג ביצי תסיל דתרוייהו טהורים, ואין לדיק דחייב מטהבור על ביצי טמא שפטור דדלמא חייב רק בקורא נקיבה שדרכו בכך. 6. קורא זכר ר"א מחייב בגז"ש דגירה וחכמים פוטרים, ואמרינן דלכו"ע קורא נקיבה חייב וזכר דעלמא פטור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ד.   מצב האם והבנים 1. כאשר האם מעופפת אם כנפיה נוגעות בקן חייב לשלח שנאמר רובצת יושבת. 2. יושבת בין שני רובדי אילן מעל הקן, רואים כל שאם תשמט נופלת עליהם חייב לשלח, והיינו דאמרינן על גביהן חייב לשלח, וכנפיה נוגעות בקן זהו דווקא בנמצאת מן הצד. 3. אם יש רק ביצה אחת או אפרוח אחד חייב לשלוח שנאמר קן מכל מקום. 4. פטור באפרוחים מפריחים כיון שאינם דומיא דביצים שצריכים לאמן, וביצים מוזרות דאינם בני קיימא דומיא דאפרוחים. ואין להפוך ולחייב בהם ולפטור ביצה אחת, מזה שהתורה פירטה ולא אמרה רובצת עליהם. 5. שלחה וחזרה אפילו כמה פעמים חייב שנאמר שלח תשלח ופרשינן שלח אפילו מאה פעמים ותשלח אפילו לדבר מצוה של ציפורי מצורע. 6. אסור לקחת את האם ולשלוח את הבנים, שנאמר שלח תשלח את האם. 7. נטל את הבנים והחזירם ואח"כ חזרה האם פטור מלשלח כיון דהוי מזומן.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות שצפור זהו טהור בדווקא (4)

ב.   מדוע נכתב במצורע צפורים טהורות (5)

ג.    סוגי העופות שחייבים לשלח (6)

ד.   מצב האם והבנים (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com