אאא

דף מח

*ספק בכור ומת האב. *שתים שלא ביכרו.

א.     מבכרת שילדה שני זכרים האב חייב חמש סלעים, ואם מת אחד מהן פטור, ובמת האב והבנים קיימים לר''מ חייבים רק אם נתנו קודם שחלקו ולר''י נתחייבו הנכסים. ומפרשינן מהו המקרה 1. מת האב לאחר שלושים, לכו''ע השתעבדו הנכסים. 2. מת בתוך שלושים כל אחד דוחהו וקשיא א''כ אף בלא חלקו, וא''א לומר ששני יוסף בן שמעון שקנו שדה בשותפות בע''ח גובה אותה בממ''נ, כיון שנכסי האדם הם ערבים עליו והרי אין נפרעין מן הערב תחילה. 3. לאחר שלשים ואיירי שיש רק חמש סלעים, ולכו''ע אחים שחלקו מחצה יורשים ומחצה לקוחות, ומלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר, ומלוה על פה גובה מן היורשין ולא מן הלקוחות, ופליגי בחמש ואפילו חצי חמש ונדחה. 4. למסקנא פליגי באחין שחלקו או בגבית מלוה על פה.

ב.     המקרים בשתי נשים שלא ביכרו 1. ילדו שני זכרים נותן עשר סלעים, מת אחד בתוך שלשים אם נתן לכהן אחד יחזיר חמש ולשני כהנים אינו יכול להוציא, זכר ונקיבה נותן חמש, זכר ושתי נקיבות פטור. 2. אחת מהן ביכרה נותן חמש, מת אחד בתוך שלושים האב פטור. 3. שתי נשים של שני אנשים כ''א נותן חמש סלעים, מת אחד מהם מוציאין אם נתנו לכהן אחד ובאו לתבוע בהרשאה, זכר ונקיבה האבות פטורים והבן חייב לפדות את עצמו. 4. אחת מהן ביכרה, בעל המבכרת נותן חמש סלעים לכהן.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      המח' במבכרת שילדה שני זכרים ומת האב, ומהו המקרה שנחלקו (4)

ב.      המקרים בשתי נשים שלא ביכרו (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

דף מח*ספק בכור ומת האב. *שתים שלא ביכרו.א.מבכרת שילדה שני זכרים האב חייב חמש סלעים, ואם מת אחד מהן פטור, ובמת האב והבנים קיימים לר''מ חייבים רק אם נתנו קודם שחלקו ולר''י נתחייבו הנכסים. ומפרשינן מהו המקרה 1. מת האב לאחר שלושים, לכו''ע השתעבדו הנכסים. 2. מת בתוך שלושים כל אחד דוחהו וקשיא א''כ אף בלא חלקו, וא''א לומר ששני יוסף בן שמעון שקנו שדה בשותפות בע''ח גובה אותה בממ''נ, כיון שנכסי האדם הם ערבים עליו והרי אין נפרעין מן הערב תחילה. 3. לאחר שלשים ואיירי שיש רק חמש סלעים, ולכו''ע אחים שחלקו מחצה יורשים ומחצה לקוחות, ומלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר, ומלוה על פה גובה מן היורשין ולא מן הלקוחות, ופליגי בחמש ואפילו חצי חמש ונדחה. 4. למסקנא פליגי באחין שחלקו או בגבית מלוה על פה.ב.המקרים בשתי נשים שלא ביכרו 1. ילדו שני זכרים נותן עשר סלעים, מת אחד בתוך שלשים אם נתן לכהן אחד יחזיר חמש ולשני כהנים אינו יכול להוציא, זכר ונקיבה נותן חמש, זכר ושתי נקיבות פטור. 2. אחת מהן ביכרה נותן חמש, מת אחד בתוך שלושים האב פטור. 3. שתי נשים של שני אנשים כ''א נותן חמש סלעים, מת אחד מהם מוציאין אם נתנו לכהן אחד ובאו לתבוע בהרשאה, זכר ונקיבה האבות פטורים והבן חייב לפדות את עצמו. 4. אחת מהן ביכרה, בעל המבכרת נותן חמש סלעים לכהן.

שאלות לחזרה ושינון

Ïדף מחא.המח' במבכרת שילדה שני זכרים ומת האב, ומהו המקרה שנחלקו (4)ב.המקרים בשתי נשים שלא ביכרו (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com