אאא

דף נ

*הכספים ושווים. *כסף סתם.

א.     דיני הכספים ושויים 1. חמש סלעים של בן הם במנה צורי, וכן שלשים של עבד וחמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע. 2. כולם בכסף ובשוה כסף חוץ משקלים משום הפסד הקדש, מע''ש שנאמר וצרת הכסף, והראיון דאין להביא כסף סיגים. 3. מנה צורי זהו היוצא בצור, דינר שבערב, סלעים קטנים ששמונה מהם נמכרים בדינר חמש מהם לפדיון הבן, דינרא הדריינא טריינא שייפא שנמכר בכ''ה זוזים ופחות זוז ושישית לפדיון. 4. בסלע דאורייתא יש עשרים מעין והם שלש דינרים ושליש שבכל דינר יש שש מעין, וניתן להוסיף מעות בסלע שנאמר יהיה, ואיכא בסלע כ''ד מעין שהם ארבע דינרים. 5. כל כסף האמור סתם בתורה סלע בנביאים ליטרין ובכתובים וכן בעפרון קינטרין. 6. בקשו לגנוז כל דינרא הדריינא מפני כספה וזהבה של ירושלים דקדוש, עד שמצאו מקרא דשרי שנאמר באו פריצים וחיללוה.

ב.     כסף סתם האמור בתורה כסף צורי, ובדברי חכמים כגון בקנסות כסף מדינה ולמסקנא נאמר על כסף קצוב שבתורה. והקושיות 1. במודה במקצת הטענה שתי כסף, הוקש לכלים לכן בעינן דבר חשוב. 2. במעשר שני נאמר וצרת הכסף ואפשר לפרטו לפרוטות, כסף ריבה. 3. בהקדש נאמר ונתן הכסף ומתחלל על שו''פ, נלמד ממעשר בגז''ש קדש. 4. קידושי אשה שנאמר אין כסף ורק לב''ש בדינר אבל לב''ה מתקדשת אף בפרוטה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      דיני הכספים ושווים (6)

ב.      כסף סתם האמור בתורה ובדברי חכמים, והקושיות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com