אאא

דף נד

*הפרשה באינו מינו. *הקושיות בזה.

א.   מנין שאין תורמין ממין על שאינו מינו 1. חלב יצהר וחלב תירוש ודגן, אמרה תורה תן חלב לכל אחד בפ''ע. 2. דגן ודגן שהם כלאים זה בזה אתו בק''ו מתירוש ויצהר שאינם כלאים זה בזה, ולרבי יאשיה הק''ו שהם כלאים זה בזה ע''י דבר אחר. 3. שני מינים בעלמא דהוו דרבנן ותקנו כעין דאורייתא. 4. במעשר בהמה נאמר מעשר בקר וצאן דבקר בפ''ע וכבשים ועזים בפ''ע.

ב.   הקושיות שיתרמו ממין על שאינו מינו בתרומה ובמעשר בהמה 1. יהא כל דגן אחד דומיא דצאן, ודחי לאביי שנאמר ראשיתם ולרבא אם כבשים היו גם בפ''ע הו''ל למימר וכל מעשר בהמה משא''כ בדגן ש''מ דאתי למעוטי את שאינו מינו. 2. בקר וצאן, שנאמר עשירי או דהוקש למעשר דגן.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      מנין שאין תורמים ממין על שאינו מינו (4)

ב.      הקושיות שיתרמו על שאינו מינו (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com