אאא

דף נה

*צירוף הבהמות. *נהר הירדן. *פרת.

א.     צירוף הבהמות למעשר בהמה 1. ט''ז מיל, שנאמר עוד תעבורנה הצאן ע''י מונה וקים להו לרבנן דהכי עינו של רועה שולטת. 2. בשטח של ל''ב מיל מצטרפות ע''י שיש באמצע צירוף באמצע, חמש מכאן וחמש מכאן ובאמצע. לרב חמש דחזי לאיצטרופי, ולשמואל סגי באחת דנחשב שהרועה כאן ועינו שולטת וסגי ברועה או כלים ובעי בכלב, ולכו''ע סגי באחד באמצע כשיש תשע בכל צד. 3. לרשב''י הירדן אינו מפסיק ולר''מ מפסיק, והטעם לל''ק כיון שרחוקים ולכן אם יש גשר מצטרפין, ולמסקנא הוי גבול בפ''ע שנאמר והירדן יגבול אותו.

ב.     נהר הירדן 1. נקרא ירדן לענין מעשר בהמה מבית יריחו ולמטה, ולנדרים אחר לשון בנ''א. 2. ירדן יוצא ממערת פמייס, ומהלך בים סיבכי וטבריא וסדום ונופל לים הגדול. 3. נקרא ירדן כיון שיורד מדן, או כיון שיוצא ממערת פמייס דזהו לשם שהורישו שבט דן. 4. זכרותיה ועיקרו של: הירדן מערת פמייס, בדם הכבד, ובמימות נהר פרת.

ג.      נהר פרת 1. הנודר שלא ישתה ממים שבאו מן הפרת, אסור בכל מימות שבעולם. 2. כל הנהרות שבעולם למטה מפישון גיחון וחידקל והם למטה מפרת, והמעיינות הגבוהים הם מסולמא דפרת. 3. ועל יובל ישלח שרשיו זהו הירדן, ונקרא ונקרא פרת כיון שמימיו פרים ורבים. 4. לשמואל נהר מתברך מנביעתו, ולרב אמי פרת גדל מהגשמים שבא''י לכן אבוה דשמואל עשה לבנותיו מקוואות בימי ניסן שמא ירבו נוטפין על הזוחלין הנובעין, וכשמואל שאין מים מטהרין בזוחלין רק פרת בימי תשרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      צירוף הבהמות למעשר בהמה (3)

ב.      שמועות נהר הירדן (4)

ג.        שמועות נהר פרת (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]