אאא

דף ב- ג

*הכל לאתויי. *כהנים לויים וישראלים.

א.  הכל לאתויי מאי 1. מעריכין למופלא הסמוך לאיש, נערכין אף מנוול ומוכה שחין, נידרין אף פחות מבן חדש. 2. סומכין וממירין, לרבות יורש כרבנן דדרשי המר ימיר וילפי סוף הקדש מתחילתו, ודלא כר''י דממעט מקרבנו ויליף תחילת הקדש מסופו. 3. סוכה לקטן שאינו צריך לאמו, לולב לקטן היודע לנענע, ציצית לקטן היודע להתעטף, תפילין לקטן היודע לשמור תפילין, שופר לקטן שהגיע לחינוך. 4. חייבים בראיה לחציו עבד כמשנה ראשונה, חיגר ביום ראשון ונתפשט בשני, סומא באחת מעיניו. 5. חיוב וכשרות בקריאת המגילה לנשים, חיוב זימון לנשים ועבדים, צירוף לזימון לקטן היודע למי מברכין. 6. טומאת זיבה לקטן שנאמר איש איש או והזב את זובו, מטמאין במת לקטן, מטמאין בנגעים לקטן. 7. רואים נגעים, אף כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן אבל יכול להבין. 8. קידוש מי חטאת, לר''י לרבות קטן ולחכמים אשה, הזאה לערל. 9. שחיטה לכותי ולישראל מומר. 10. מעלין לא''י לעבדים או מנוה יפה לרעה, לא מוציאין לעבד שברח מחו''ל לארץ, מעלין לירושלים לנוה רעה, ולא מוציאין לנוה יפה.

ב.   היכן הוזכר חיוב על כהנים לויים וישראלים ומאי קמ''ל 1. בסוכה, אתי לכהנים שהם בני עבודה ולא שייך תשבו כעין תדורו דהוי איש ואשתו, קמ''ל דחייבים שלא בשעת עבודה וכדין הולכי דרכים. 2. ציצית, קמ''ל כהנים שהותר להם כלאים בבגדי כהונה, דה''מ בזמן עבודה. 3. תפילין, לכהנים שאינם בתפילין של יד דהוי חציצה, קמ''ל דיד וראש לא מעכבין זא''ז. 4. תקיעת שופר לכהנים, להו''א כיון שתוקעים בחצוצרות ודחי דאינו שופר, ולמסקנא דליתנהו במצות גאולה ביובל דהוקש לר''ה ומיהו איתנהו בהשמטת כספים ושילוח עבדים. 5. מקרא מגילה, קמ''ל דמבטלים עבודתן ובאים לשמוע. 6. חובת זימון, אף דאכלי קדשים והבעלים מתכפרים קמ''ל דאיכא ואכלת ושבעת. 7. מצטרפין לזימון אף שהכהן אוכל תרומה והזר חולין, מכיון שהכהן יכול לאכול עם הזר. 8. מעריכין, להו''א לבן בוכרי דכהנים אינם בשקלים והוקש לערכין או דהוקש לפדיון הבן, ולמסקנא משום שנאמר והעמידו לפני הכהן ולא כהן לפני כהן קמ''ל דאף כהנים בערכין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הכל לאיתויי מאי (10)

ב. החיוב בכהנים לויים וישראלים, ומאי קמ"ל (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com