אאא

דף ח 

*פחות ויותר. *יש ה' סלעים. *דיני טועה. *ח' חדשים חסרים.

* פחות ויותר בפרקין 1. בערכין אין פחות מסלע אם אין ידו משגת, ולא יתר על חמשים. 2. טועה שראתה היום, אינה חוזרת לפתח נדותה בפחות משבעה ימים ולא יותר משבעה עשר. 3. בנגעים אין פחות משבוע בנגעי אדם וזהו צדקתך כהררי אל, ולא יותר משלשה שבועות בנגעי בתים וזהו משפטיך תהום רבה. 4. חודשים המעוברים, אין פחות מארבעה ולא נראה יתר על שמונה. 5. שתי הלחם נאכלים לא פחות משני ימים לאפייתן ולא יותר משלשה. 6. לחם הפנים נאכל לא פחות מתשעה ימים מאפייתו ולא יותר מי''א. 7. קטן אינו נימול פחות משמונה ולא יותר מי''ב. 8. תקיעות במקדש לא פחות מכ''א ולא יותר ממ''ח, וזהו כרבנן דסברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד שנאמר תתקעו ולא תריעו, ולר''י אין פחות משבעה ולא יותר מט''ז דיליף מתקועה יתקעו. 9. נבלים לא פחות משנים ולא יותר מששה, חלילין לא פחות משנים ולא יותר מי''ב, חצוצרות לא פחות משתים ועד ק''כ, וכנורות לא פחות מתשעה, והצלצל לבד. 10. טלאים מבוקרים לא פחות מששה ומוסיפין עד לעולם. 11. לויים על הדוכן לכה''פ י''ב.

* מי שהעריך ואין ידו משגת ונתן סלע יצא ופטור אפילו אם העשיר, והמקרים בהיו בידיו חמשה סלעים 1. הנתינה לר''מ סלע דיליף חמשים או שקל ולאידך אתי דיתן לכה''פ שקל, ולחכמים עליו לתת את כולן שנאמר אשר תשיג יד הנודר, ולאידך אתי למעט יד הנידר בעני שהעריך עשיר. 2. אמר פעמים ערכי עלי, אם נתן ארבע לשניה ואחד לראשונה יצא כיון שבע''ח מאוחר יכול לגבות, ואם נתן ארבע לראשונה ואחת לשניה יצא ידי השניה ולא יצא ידי הראשונה דכולהו משעבדן לה. 3. אמר שני ערכי עלי בבת אחת בעי האם תפסו יחד ויש לכל אחד שתים ומחצה או דכולהו חזיא לכל אחד תיקו.


שאלות לחזרה ושינון

א. פחות ויותר בפירקין (11)
ב. המקרים בהיו בידו חמשה סלעים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com