אאא

דף כה

*פדיון שדה. *דיני הפודה.

א.  פדיון שדה שהוקדשה בזמן שהיובל נוהג 1. פודה לפי בית זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף, כור בזריעה ולא בקצירה, מפולת יד ולא שעורים, ובזרע בינוני. 2. נקעים עמוקים או סלעים גבוהים עשרה טפחים ומעלה לא נמדדין עמה אף שנתרבה שדה בכל גודל, דאיירי בנקעים מלאים מים שלא ראוי לזריעה ופחות מכך בטל לקרקע. 3. ונגרע מערכך שמוריד סלע ופונדיון על כל השנה, וצריכים לתת הכל מיד ולא לשלם בכל שנה, והבעלים מוסיף חומש.

ב.   שדה שהוקדשה ע''י הבעלים אם לא נפדית על ידם חוזרת ביובל לכהנים, ודיני הפודה 1. נגאלה על ידי בנו חוזרת לאביו ביובל שנאמר לאיש אחר, ואין לרבות אח אף שקם תחתיו לייבום כיון שאין יבום במקום בן, ואין להוכיח מעבד עברי שעובד את הבן דדינו נלמד מכאן. 2. נפדה ע''י בתו כשיש בן, הוי כנפדה ע''י אחר. 3. באשה בעי מי יפדנה האם בעלה שיורשה או בנה שנוטל בראוי כמוחזק, תיקו. 4. הקדישה פחות משנתיים לפני היובל בעי שלא יצא לכהנים כיון דאינו בר גירעון, ודחי שיוצאת כיון שהיא בת גאולה. 5. נגאלה ע''י כהן יוצאת ביובל לכהנים ואינו יכול להשאירה אצלו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. פדיון שדה שהוקדשה בזמן שהיובל נוהג (3)

ב. שדה שלא נפדית ע"י הבעלים, ודיני הפודה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com