אאא

דף לא

*בתי ערי חומה והגאולה. *נהגו שמיטין.

א.  הגאולה בבתי ערי חומה 1. לרבי ניתן לגאול רק אחרי יומיים שנאמר ימים ולחכמים מיד, ולתרוייהו מיום ליום ומעת לעת לפי שנתו שלו. 2. הקונה של הבית מקבל את כל מעותיו והשתמש בבית בינתיים הוי כמו ריבית, ומייתי פלוגתא בנושה בחבירו מנה ועשה שדהו מכר, ר''י שרי ללוקח לאכול פירות, דקסבר צד אחד בריבית מותר או בריבית ע''מ להחזיר. 3. מת המוכר יגאל בנו ומת הלוקח יגאל מיד בנו, שנאמר והיתה גאולתו מ''מ. 4. אם הקונה הראשון מכר לשני, מונים שנה מהמכר הראשון שנאמר מלאת לו, וחלוט לר''א ללוקח הראשון כיון שהמנין לדידיה ולר''י לשני כיון דמכר לו כל זכות שתבא לידו. 5. מכר בט''ו אדר ראשון שנתו בט''ו אדר ובר''ח אדר שני שנתו בר''ח אדר כיון דלא נחית לעיבורא ונאמר תמימה, וכן לגבי בכור שיש להקריבו בתוך שנתו וילפא מערי חומה בגז''ש שנה. 6. שנה תמימה, לרבי שס''ה יום ולחכמים י''ב חדש מיום ליום והעיבור למוכר, ויובל אינו מפסיק את השנה. 7. אם לא נגאל אחר י''ב חדש שייך לקונה לצמיתות וזהו לחלוטין, ופליגי האם מתנה כמכר. 8. המקדיש גואל מיד הקדש לעולם שנאמר לדורותיו, ואם אחר קנה מההקדש נפדה רק בתוך שנה. 9. בראשונה המוכר היה נטמן ביום האחרון כדי שיהא חלוט לו, והלל התקין שיתן את המעות בלשכה וישבור את הדלת ויכנס, ובמגרש ע''מ שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו בע''כ פליגי בדעת הלל האם הויא נתינה.

ב.   מה נחשב לערי חומה 1. כל מה שבתוך החומה התרבה שנאמר אשר בעיר, ונאמר בית לר''מ למעט שדות ולר''י אף חולסית ומצולה. 2. בית הבנוי בחומה נחלקו אי הוי כערי חומה, ופלוגתייהו שנאמר ברחב כי ביתה בחומה ובחומה היא יושבת. 3. ממעטינן מחומה עיר שבתיה סמוכות ונוצרה חומה וכן טבריא שימה חומתה. 4. צריך שיהא בעיר שלש חצירות שבכל אחת שני בתים ומוקפת חומה מימות יהושע בן נון, והערים שנמנו לאביי עד אליהם היו הערים מוקפות ולרבא דווקא אלו. 5. בירושלים הבית לא חלוט, והא דנמנתה לומר שהיא מוקפת או זו עיר אחרת ששמה ירושלים. 6. פליגי האם קדושה ראשונה גם לעת''ל או בטלה והוצרכו לקדש שוב.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הגאולה בבתי ערי חומה (9)

ב. מה נחשב לערי חומה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com