אאא

דף לב

*בתי ערי חומה והגאולה. *נהגו שמיטין.

א.  מה נחשב לערי חומה 1. כל מה שבתוך החומה התרבה שנאמר אשר בעיר, ונאמר בית לר''מ למעט שדות ולר''י אף חולסית ומצולה. 2. בית הבנוי בחומה נחלקו אי הוי כערי חומה, ופלוגתייהו שנאמר ברחב כי ביתה בחומה ובחומה היא יושבת. 3. ממעטינן מחומה עיר שבתיה סמוכות ונוצרה חומה וכן טבריא שימה חומתה. 4. צריך שיהא בעיר שלש חצירות שבכל אחת שני בתים ומוקפת חומה מימות יהושע בן נון, והערים שנמנו לאביי עד אליהם היו הערים מוקפות ולרבא דווקא אלו. 5. בירושלים הבית לא חלוט, והא דנמנתה לומר שהיא מוקפת או זו עיר אחרת ששמה ירושלים. 6. פליגי האם קדושה ראשונה גם לעת''ל או בטלה והוצרכו לקדש שוב.

ב.   מתי נהגו ומנו שמיטין ויובלות 1. הפסוק מקיש את עליית עזרא ליהושע לגבי מנין שמיטין ויובלות וקידוש ערי חומה למ''ד לא קדשה לעת''ל, ולאידך שבקשו רחמים על יצה''ר דע''ז ובטלוהו וקרא קפיד על יהושע שלא עשה כן ולכן נכתב ישוע. 2. משגלו שבט ראובן גד וחצי מנשה בטלו היובלות כיון שצריך שיהיו כל יושביה עליה וכתיקונן שאינן מעורבין, ואמרינן דמנו שמיטין לקדש יובלות כחכמים דסברי שנת חמשים אינה מן המנין דלר''י בשמיטין סגיא. 3. נאמר בצדקיהו שעבד נרצע יוצא בשנתו השביעית אם פגע בו יובל ש''מ שנהג אז, ותירץ להו''א כתיב בתוכחה ולמסקנא שירמיהו החזיר את עשרת השבטים ויאשיהו מלך עליהם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מה נחשב לערי חומה (6)

ב. מתי נהגו ומנו שמיטין ויובלות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com