אאא

דף לג

*בתי חצרים. *דיני הלויים.

א.  בתי החצרים שאין להם חומה נגאלין מיד וכל י''ב חדש כמו בתי ערי חומה ויוצא ביובל ובגרעון כסף כמו שדה אחוזה. והמקרים 1. הקדיש וגאלו אחר מיד הקדש ופגע בו יובל בשנה שניה, דבערי חומה הוחלט ובשדה יוצאת לכהנים, לר''ה ילפינן שחוזרת לבעלים שנאמר וביובל יצא ולא מוקמינן שלא נגאל כיון שהקדש אינו יוצא בלא פדיון, ולרב אושעיא נשאר ללוקח דיליף מונתן הכסף וקם לו. 2. המוכר בית ופגע בו יובל בשנה שניה, דבערי חומה הוחלט ללוקח ובשדה צריך השלמה הדין שחוזר לבעלים שנאמר ביובל יצא.

ב.   הלויים פדיונם ועריהם 1. גאולת עולם בערי הלויים, לת''ק אף שאינו לוי ולרבי רק אם הוא ג''כ לוי, וכן ממעטינן לוי ממזר ונתין. 2. בערי הלויים אין עושין שדה למגרש שהוא אלף אמה פנוי סביבות העיר, ולא ממגרש לעיר שנאמר ושדה מגרש עריהם לא ימכר והיינו שאין לשנותו, ובערי ישראל אין עושין מגרש מעיר כדי שלא יחריבו את ערי ישראל, ופליגי אם בערי ישראל עושין משדה מגרש וממגרש עיר. 3. כהנים ולויים מוכרים לעולם וגואלין לעולם בשדה אחוזה ובבתי ערי חומה, ומשכחת בלויים להו''א בהוקף ולבסוף ישב ולמסקנא שנפלו להם ערים מוקפות וטרם סתרו את החומה, מכיון שערי הלויים משמשות ערי מקלט ולא נעשים כרכים גדולים או עיירות קטנות. 4. כהן שהקדיש שדה חרמו יוצאת ביובל לאחיו הכהנים וכמו שדה אחוזה, שנאמר בשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. והצד שישאר ברשותו להו''א כיון שזוכה בשל אחרים או ואיש את קדשיו לו יהיו, ולמסקנא דכתיב כי אחוזת עולם הוא להם קמ''ל דדווקא אחוזה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לג

א. דיני בתי החצרים והמקרים (2)

ב. הלויים פדיונם ועריהם (4)

 

דף לד

*בתי חצרים. *דיני הלויים.

א.  בתי החצרים שאין להם חומה נגאלין מיד וכל י''ב חדש כמו בתי ערי חומה ויוצא ביובל ובגרעון כסף כמו שדה אחוזה. והמקרים 1. הקדיש וגאלו אחר מיד הקדש ופגע בו יובל בשנה שניה, דבערי חומה הוחלט ובשדה יוצאת לכהנים, לר''ה ילפינן שחוזרת לבעלים שנאמר וביובל יצא ולא מוקמינן שלא נגאל כיון שהקדש אינו יוצא בלא פדיון, ולרב אושעיא נשאר ללוקח דיליף מונתן הכסף וקם לו. 2. המוכר בית ופגע בו יובל בשנה שניה, דבערי חומה הוחלט ללוקח ובשדה צריך השלמה הדין שחוזר לבעלים שנאמר ביובל יצא.

ב.   הלויים פדיונם ועריהם 1. גאולת עולם בערי הלויים, לת''ק אף שאינו לוי ולרבי רק אם הוא ג''כ לוי, וכן ממעטינן לוי ממזר ונתין. 2. בערי הלויים אין עושין שדה למגרש שהוא אלף אמה פנוי סביבות העיר, ולא ממגרש לעיר שנאמר ושדה מגרש עריהם לא ימכר והיינו שאין לשנותו, ובערי ישראל אין עושין מגרש מעיר כדי שלא יחריבו את ערי ישראל, ופליגי אם בערי ישראל עושין משדה מגרש וממגרש עיר. 3. כהנים ולויים מוכרים לעולם וגואלין לעולם בשדה אחוזה ובבתי ערי חומה, ומשכחת בלויים להו''א בהוקף ולבסוף ישב ולמסקנא שנפלו להם ערים מוקפות וטרם סתרו את החומה, מכיון שערי הלויים משמשות ערי מקלט ולא נעשים כרכים גדולים או עיירות קטנות. 4. כהן שהקדיש שדה חרמו יוצאת ביובל לאחיו הכהנים וכמו שדה אחוזה, שנאמר בשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. והצד שישאר ברשותו להו''א כיון שזוכה בשל אחרים או ואיש את קדשיו לו יהיו, ולמסקנא דכתיב כי אחוזת עולם הוא להם קמ''ל דדווקא אחוזה.

הדרן עלך פרק תשיעי דערכין!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לד

א. דיני בתי החצרים והמקרים (2)

ב. הלויים פדיונם ועריהם (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com