אאא

איך לא חשבו על זה קודם? רעיון חדש ומקורי נהגה ע"י מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אותו מסר למקורביו ראשי הכוללים 'רינה של תורה' והציע להם לערוך מעמד 'בקשת מחילה והסרת קפידות' באומרו כי אין עיכוב גדול יותר למצפים לישועה מאשר קפידא או כעס של אד אחר עליהם ולכן הוא מציע לבטל קודם כל את הקפידות הללו כדי לפתוח את הדרך לישועה.

המעמד ייערך בעת המעמד הגדול אותו עורכת 'רינה של תורה' מידי שנה בליל ט"ו באב לישועת מעוכבי שידוך, באשמורת השלישית זמן המסוגל לעורר רחמים כסדר שנתייסד ע"פ חכמי הסוד על ציון המצויינת של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. הנוסח המיוחד נתקן למעמד ע"י אחד מצדיקי הדור שליט"א והיה למראה עיני רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אשר יצא מגדרו וסמך ידיו עליו באופן מיוחד, וביקש לומר בשמו כי הוא מבקש שיתפללו את הסדר הזה כי הוא מסוגל מאוד לעורר רחמי שמים ולהסיר חרון אף, ובס"ד יביא ישועה מחילה סליחה וכפרה להרבה מבתי ישראל המשוועים בכל לב ונפש לפדות נפשם ולמחילתם ולהסיר קפידתם. 

כמו כן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל היה מעורר ומורה כן לאלפי פוקדי מעונו כי עיקר הסבל וח"ו דין שמים מייסורי בני אדם בחולי ובפרנסה וכיו"ב הוא מקפידת בני אדם, ח"ו בימי חייו גרם לרעהו צער וקפידא ולא מחל לו על כך, ואותה הקפידא מעוררת קיטרוג עליו ומונעו מטובתו. ובפרט הוא מצוי בעיכוב בשידוכים כאשר אחד מהצדדים לא סיים יפה את השידוך.

המעמד המיוחד יתקיים לאחר סדר התפילה הגדול שע"י "רינה של תורה", אז ייערך מעמד מיוחד להסרת קפידות ומניעות ממעוכבי זיווג ומצפי ישועה כאשר לפני התיבה יעבור הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי הכהן שליט"א ראש כוללי רינה של תורה. המעמד המיוחד  נערך בדחילו וברחימו כאשר כל הציבור זועק ממעמקי הלב בלב טהור נקי וזך אומרים כולם יחדיו "מוחלים מוחלים" ומעתירים כי  בזכות זה אותם המקפידים ימחלו בלב שלם. והוא עת רצון גדול מאוד משמיא  לעורר רחמים שכל בקשותיהם יתמלאו בזכות ויתורם ומחילתם.

לפני המעמד יתאספו מאות עמלי תורה מכוללי רינה של תורה ומשאר הכוללים לסדר הלימוד נהוג ג' שעות רצופות בתענית דיבור להצלחת המבקשים ישועה ולאחריו סדר תפילה המסוגל למציאת זיווג ולשאר עניינים. וכפי שסמך ידיו רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לתפילה נוראה זו בהשתפכות הנפש לפתוח שערי שמים לרווחה בס"ד.

להשתתפות במעמד ומסירת שמות להסרת קפידא מהם וממשפחתם כנסו לכאן>>