אאא

דף יט                           

*אחד משני איסורין. *מתעסק. *חותה גחלים בשבת.

א.  עבר אחד משני איסורים 1. לת''ק אכל חלב או נותר או אשתו נדה ואחותו או שבת ויו''כ, ר''א מחייב חטאת דממ''נ עבר ורבי יהושע פוטר שנאמר אשר חטא בה ולר''א אתי למעט מתעסק. 2. לרבי יוסי פליגי בעשה מלאכה בתוך היום ואינו יודע או היה שבת או יו''כ, אבל העושה מלאכה בביה''ש לכו''ע פטור ואפילו בהגביה דדלמא חלק מהמלאכה נעשתה היום וחלקה למחר וקסבר דאף לר''א בגמר מלאכה לחוד פטור. 3. לרבי יהודה אליבא דרבי יהושע פטור מאשם תלוי שנאמר כי תחטא ולא ידע שחטא, ולר''ש חייב שנאמר ועשה ולא ידע ומחייבו גם במקרה שמסתפק האם אכל או לא אכל. 4. לר''ש בדבר שהוא שם אחד לכו''ע חייב והמח' בשתי שמות כגון ספק קצר ספק טחן, ולר''י פליגי אפילו בנתכון ללקוט תאנים שחורות ולקט לבנות ורבי יהושע פוטר.

ב.   מתעסק פטור מלבד חלבים ועריות שכן נהנה, והשמועות 1. מל בשבת תינוק שזמנו ביום ראשון ר''א מחייב ורבי יהושע פוטר רק בגלל שטועה בדבר מצוה, ודחי דמחייבינן מתעסק בחבורה הואיל ומקלקל בחבורה חייב. 2. ר''י פוטר בנתכון ללקוט תאנים ולקט ענבים אבל אם לקט תאנים אחרות חייב, ותירץ דהמקרה שרצה ללקט ענבים ושכח וסבר שרצה תאנים וליקט ענבים לר''א חייב דנעשית בקשתו ור''י פוטר כיון שלא נעשית גם מחשבתו. 3. לר''ש פליגי בשני שמות ולר''י פליגי בענבים ותאנים, וקסבר דפליגי להו''א במתעסק ולמסקנא בשכח מלקט מלבו בשם אחד דלר''ש חייב ולר''י פליגי, או שרצה להקדים וללקט תאנים ואח''כ ענבים ולקט ענבים ואח''כ תאנים דלר''ש חייב ולר''י פליגי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. עבר אחד משני איסורים (4)

ב. דיני מתעסק והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com