אאא

דף כה

*איסוה"נ בעגלה ערופה. *אשם תלוי ההבאה ואחר יו"כ.

א.  עגלה ערופה נאסרת בהנאה, לרב המנונא בחייה מירידתה לנחל איתן ולרבא לאחר עריפה שאז נעשה בה מעשה. והשמועות 1. השוחט עגלה ערופה ר''ש פוטר מאותו ואת בנו וחכמים מחייבים, לר''ה פליגי בשחיטה שאינה ראויה, ולרבא קסבר ר''ש עגלה בשחיטה כשירה ודינה כערופה דאסורה בהנאה. 2. במשנתינו עגלה שלא נערפה תחזור לעדר ולר''ה תני עד שלא נראית לעריפה, וקשיא דאמרינן כיפרה ספיקה והלכה וזה אינו שייך מחיים. 3. איכא בפנים אשם מצורע שהוא מכשיר וחטאות ואשמות הבאים לכפר, ובחוץ איכא שעיר המשתלח ועגלה ערופה דמכפרים ואסירי מחיים, וצפורי מצורע שבאים להכשיר ג''כ אסירי מחיים ואתי כר''ה.

ב.   הבאת אשם תלוי ומ''ט 1. לר''א ניתן להתנדב בכל עת ונקרא אשם חסידים וכמו בבא בן בוטא דקסבר הויא נדבה מזה שמחוייב להביא אשם כאשר נודע לו, ולרבנן בא בחובה להגן עליו מן היסורין. 2. בבא בן בוטא הפריש בכל יום חוץ מאחרי יו''כ כיון דאמרו לו המתן עד שתכנס לבית ספק, וקסברי דבא על ספק איסור לאו כגון נבילה וטעמייהו שנאמר אשר לא תעשינה ואשם. 3. לרבנן מביאים רק על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, דילפי גז''ש מצות מחטאת חלב.

ג.    חייב אשם תלוי פטורים לאחר יו''כ, ומנין דלא מכפר על חטאת ואשם ודאי 1. להו''א שנאמר ומפשעיהם לכל חטאתם דמכפר רק דומיא דפשעים שאינם בני קרבן, ודחינן דכתיב בשעיר הנעשה בפנים שאינו מכפר על עבירות מצוה ידועה אבל נימא שמתכפרים בשעיר המשתלח. 2. נאמר ג''כ בשעיר המשתלח, ומקשינן דלמא קאי על הפשעים שהם בני קרבן בהנך שמביאים על הזדון כשגגה, ולא כתיב רוב הפשעים דהנך לאו בני קרבן. 3. למסקנא מזה שנאמר עוונות דזהו זדונות ש''מ חטאים דומיא דפשעים שאינם בני קרבן. 4. אשם תלוי מתכפר ביו''כ שנאמר מכל חטאתיכם לפני ה' והיינו חטא שרק ה' מכיר בו, ש''מ דשאר חטאים שהאדם יודע בהם אינו מתכפר ביו''כ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' בחלות איסוה"נ בעגלה ערופה והשמועות (3)

ב. הבאת אשם תלוי ומ"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com