אאא

דף כח

*מתי הקינין מתפרשות. *השקולין וצווחות העזרה.

א.  הקינין מתפרשות איזו לחטאת ואיזו לעולה בעשיית הבעלים או בעשיית הכהן, והשמועות 1. בשעיר המשתלח נאמר שהגורל עושהו חטאת ולא הכהן ולא השם, ואמרינן דקריאת שם דווקא בלקיחה או בעשיה משא''כ הגורל. 2. מטמא מקדש עני שהפריש מעות לקינו והעשיר ואמר אלו לחטאתי ואלו לעולתי יכול להוסיף חובתו רק מדמי חטאתו ולא מדמי עולתו, דחינן דמשבשתא שהרי מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני לא יצא אלא איירי שכבר אמר משעת הפרשתו, ולמ''ד יצא תני ואח''כ לקח ואמר, ובמצורע לכו''ע עשיר לא יכול להביא קרבן עני שנאמר זאת.

ב.   השקולין וקדימתן, כבשים קודמים לעיזים, תורין לבני יונה, אב לפני האם. וצווחות העזרה 1. הוציאו בני עלי שטימאו את ההיכל. 2. פתחו שערים ויכנס יוחנן בן נדבאי וימלא כריסו מקדשי שמים, שבזמנו לא היה נותר. 3. פתחו שערים ויכנס ישמעאל בן פיכאי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה. 4. הוציאו יששכר איש כפר ברקאי שמכבד עצמו ומבזה מקדשי שמים שעבד עם כפפות, וענשו שינאי המלך התווכח עם המלכה האם עדיף כבשים או עזים והוא נתבקש להכריע והוכיח שכבש מהתמיד וזלזל במלך בידו וצוה שיכרתו את ידו הימנית ושיחד ונכרתו שתי ידיו, ובריך רחמנא ששילם לו גמולו בעוה''ז, ולא ידע משנה ומקרא שכבש ועז שוין.

הדרן עלך פרק ששי דכריתות!

וסליקא לה מסכתא כריתות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מתי הקינין מתפרשות, והשמועות (2)

ב. השקולין וקדימתן, וצווחות העזרה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com