אאא

פרק קמא – קדשי קדשים

דף ב

*קדשי קדשים בדרום ובהעלן.

א.  קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן ולא הוי כקדשים שמתו שיצאו מידי מעילה. המקרים ומאי קמ''ל 1. שחטן בדרום וקיבל בצפון, נימו דהמעילה בגלל שקיבל בצפון. 2. שחט בצפון וקיבל בדרום, קמ''ל דאף שקיבל בדרום מועלין. 3. שחט בלילה וזרק ביום, אף בלילה אינו זמן הקרבה. 4. שחט ביום וזרק בלילה שאינו זמן הקרבה. 5. בחוץ לזמנו וחוץ למקומו מועלין הואיל ומרצין לפיגולן.

ב.   קדשים ששחטן בדרום והעלן, לר''י דדריש מיעוטא לכו''ע ירדו, ולר''ש לרב יוסף לא ירדו ולרבה ירדו דהוי כאילו נחנקו. והשמועות 1. מועלין בהן לרבה מדרבנן ואין משלמים חומש, וכעולא דאמר קדשים שמתו אין בהם מעילה מדאורייתא, ועולא קמ''ל בקדשים דבדילי מנהון ולא שמעינן לה מדין מעילה בקדשים ששחטן בדרום ובחטאת שמתה. 2. רב יוסף דקדק משלש משניות דשנוי מקום אינו מטמא בגדים בבית הבליעה, ופסולו בקדש אינו מטמא בבית הבליעה, ופסולו בקדש אם עלו לא ירדו, תיובתא דרבה. 3. עולת במת יחיד שהכניסה לעזרה קלטוה מחיצות ובעי בנפסלה האם תרד, ובעי במחיצה שלא כתיקנה האם לרבה לא פוסלת או אף לרב יוסף לא קולטת ותרד, ועלתה בתיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המקרים בקדשי קדשים בדרום ומאי קמ"ל (4)

ב. המח' בקדשים ששחטן בדרום והעלן, והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com