אאא

דף ה                                                                                                         

*זריקת פיגול. *טעם היתר לכהנים.

א.  זריקת פיגול מוציאה קק''ד מידי מעילה ולא מביאה קק''ל לידי מעילה, והשמועות 1. פיגל בשחיטת תודה קדש הלחם, אמרינן שפיגל רק בשחיטה אבל שתק בזריקה, והא דאמרינן שפיגל בשחיטה או בקמיצה נקבע בפיגול בשעת הזריקה, וקדש הלחם היינו שנפסל וטעון שריפה ולא לגבי מעילה. 2. פיגול בקק''ד לעולם מועלין בו מוקמינן בעולה, ובסיפא לן דמה מועלין בו ש''מ דאיירי בחטאת, וליכא ראיה דבפיגול מועלין כיון דלן הוי בידים משא''כ פיגול במחשבה. 3. פיגול בקק''ד מועלין מוקמינן שלא זרק, ומסיפא דבקק''ל אין מועלין והיינו לאחר זריקה איכא ראיה לקק''ל ולא לקק''ד ולא נכתב מכיון דלא פסיקא.

ב.   היתה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה, לחזקיה היתר שחיטה ולרבי יוחנן היתר אכילה. והשמועות 1. לנה היה לה שעת היתר, אם זהו לן הדם ש''מ היתר זריקה, ודחי כשרים וזרקו פסולים ש''מ דבעינן היתר זריקה, ודחי דאי לחלק כך כדאשכחן גבי כיבוס דם חטאת, ולמסקנא קמ''ל דפסול עושה שיריים ולא מפני שאחריו כשר יקבל ויזרוק. 3. הפיגול לעולם מועלין בו, איירי שזרק וקמ''ל דזריקת פיגול אינו מוציא קק''ד מידי מעילה. 4. לר''ש מועלין בנותר שלן לפני זריקה אף שיכל לזרוק ש''מ היתר אכילה, ודחי שקיבל סמוך לשקיעה דלא נראה לזריקה. 5. לר''ש מועלין בפיגול לפני זריקה, כנ''ל. 6. פיגול בקק''ד מועלין מוקמינן שלא זרק, והא דאמרינן דלא מועלין בקק''ל ולא קאמר בקק''ד לאחר זריקה לאשמועינן דלהביא לידי מעילה רק בזריקה כתיקנה ולהוציא ממעילה אפילו בזריקה שאינה כתיקנה.                                                                

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דין זריקת פיגול והשמועות (3)

ב. המח' מהי שעת היתר, והשמועות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]