אאא

דף יב

*לא נהנין ולא מועלין. *קדושה באה והלכה.

א.  המקרים בפרקין שלא נהנין מדאורייתא ולא מועלין מדרבנן 1. חטאת שעברה שנתה ושאבדה ונמצאת בעלת מום משכיפרו הבעלים. 2. המפריש מעות לנזירותו כיון שכולן ראוין לבא שלמים, וכן אם מת והיו לו מעות מפורשין דמי חטאת. ולא אמרינן המפריש מעות לקינו שראוין להביא תורין שלא הגיע זמנו, כיון שהתורה לא אמרה להביא דבר שלא ראוי למזבח. 3. הדם אין מועלין בתחילתו אלא בסופו משיצא לנחל קדרון, ולחכמים אין מועלין שנאמר לכם או לכפר או לפני כפרה כמו לאחר כפרה שאין בו מעילה כיון שנעשה מצוותו. 4. נסכים מועלין בתחילה ולא לאחר שיצאו לשיתין, ולר''א ברבי צדוק אחת לשבעים שנה מעלין מהשיתין יין קרוש ושורפים בקודש בגז''ש קודש, והמשנה אתי לל''ק כראב''צ ואין מועלין אם קלט ולל''ב אף בשיתין הוי מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. 5. דישון מזבח החיצון מועלין שנאמר ושמו אצל המזבח, ובמזבח הפנימי קודם שהניחן אצל מקום תרומת הדשן אין מועלין שנאמר במוראה אל מקום הדשן ובאם אינו ענין, וכן בדישון מנורה וילפינן מדשן הדשן. 6. בני יונה שעבר זמנם לכו''ע, ותורין שלא הגיע זמנם לר''ש מועלין כיון שראויים לאחר זמן, ולרבנן אין מועלין דמחוסר זמן דומה לבעל מום ואין מום פוסל בעופות. 7. חלב המוקדשין וביצי תורין, אם הקדישן בקדושת הגוף למזבח אין מועלין, ואם הקדישן בקדושות דמים למזבח מועלים כמי שהקדישן לבדק הבית. 8. שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש וכן איפכא, וכן מעין בשדה של הקדש לא נהנין, ואחרי שיוצא מהשדה מותר להנות ממנו. 9. המים שבכד זהב לניסוך המים אין מועלין, ולהו''א אם יש בו שלש לוגין מועלין ונדחה, ואם נתנו לצלוחית למ''ד אין שיעור למים מועלין בכולן ולמ''ד יש שיעור מועלין בשלש לוגין. 10. הקן שבראש האילן של הקדש אין מועלין, ובראש אשירה יתיז בקנה, והמקרה לר''ל ששיברה מהאילן דקסבר ע''ז שנשברה מאליה מותרת, ולר''י בגידולים הבאין לאחר מכאן או שהביאה עצים מעלמא והאפרוחים יתיז ומותרים בהנאה, אבל ביצים ואפרוחים הצריכים לאילן אסירי דהוו כאילן.

ב.  קדושה להיכן הלכה ומהיכן הגיעה 1. קדשים שמתו לר''י יצאו מידי מעילה מדאורייתא, וקשיא לר''ח קדושה שבהן להיכן הלכה. 2. תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנם אין מעילה מדאורייתא אלא מדרבנן, ומקשינן אמאי יש מעילה בתורין והרי כשהוקדשו לא היו ראויין. 3. דם מעיקרא אין בו מעילה ולבסוף כשיצא לנחל קדרון מועלין בו, אמרינן דמעיקרא איכא מעילה דהמקיז דם לבהמת קדשים מועלין בו, וזהו דווקא בדם משא''כ חלב המוקדשין שא''א בלעדיו והוי מגופה משא''כ פרש.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יב

א. המקרים בפרקין שלא נהנים ולא מועלין (10)

ב. קדושה להיכן הלכה ומאין באה (3)

דף יג

*מעילה בדבר שהוקדש. *בונין בחול ומקדישין.

א.  מעילה בדבר שהוקדש 1. הקדיש דבר הראוי רק למזבח או רק לבדק הבית ואף אם אינו ראוי כלל כגון אשפה מליאה זבל. 2. גידולי הקדש כגון בור שנתמלא מים, לת''ק מועלין בהם ולא במה שבתוכן, ולרבי יוסי מועלין בגידולים שנעשו מההקדש עצמו כגון פירות אילן. 3. ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת דילפינן העברה מבכור, וכן ולד המוקדשין בגז''ש אמו. 4. פועלים ופרה אסורים לאכול בשעת מלאכה, שנאמר בדישו משא''כ דיש של הקדש.

ב.   בהקדש בונין בחול ואח''כ מקדישין, והטעם 1. מתנדבין מעות לבדק הבית והוו הקדש ומחללין את קדושת המעות על הבנין ונותנים לאומנין, ולגבי מותר הקטורת דחיללו על מעות האומנין איירי דליכא בנין כשיעור המעות, ולא חיללו שוה מנה על פרוטה דזהו בדיעבד. 2. לר''פ לא ניתנה תורה למלאכי השרת וחיישינן שיהנה וימעל, ובמשנתנו הגזברין שלקחו עצים מועלין בהן הוו הקדש דאיירי בעצים שצריכים לבנותן בו ביום.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יג

א. מעילה בדבר שהוקדש (4)

ב. מ"ט בונים בחול ואח"כ מקדישין (2)

דף יד

*מעילה בדבר שהוקדש. *בונין בחול ומקדישין.

א.  מעילה בדבר שהוקדש 1. הקדיש דבר הראוי רק למזבח או רק לבדק הבית ואף אם אינו ראוי כלל כגון אשפה מליאה זבל. 2. גידולי הקדש כגון בור שנתמלא מים, לת''ק מועלין בהם ולא במה שבתוכן, ולרבי יוסי מועלין בגידולים שנעשו מההקדש עצמו כגון פירות אילן. 3. ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת דילפינן העברה מבכור, וכן ולד המוקדשין בגז''ש אמו. 4. פועלים ופרה אסורים לאכול בשעת מלאכה, שנאמר בדישו משא''כ דיש של הקדש.

ב.   בהקדש בונין בחול ואח''כ מקדישין, והטעם 1. מתנדבין מעות לבדק הבית והוו הקדש ומחללין את קדושת המעות על הבנין ונותנים לאומנין, ולגבי מותר הקטורת דחיללו על מעות האומנין איירי דליכא בנין כשיעור המעות, ולא חיללו שוה מנה על פרוטה דזהו בדיעבד. 2. לר''פ לא ניתנה תורה למלאכי השרת וחיישינן שיהנה וימעל, ובמשנתנו הגזברין שלקחו עצים מועלין בהן הוו הקדש דאיירי בעצים שצריכים לבנותן בו ביום.

הדרן עלך פרק שלישי דמעילה!

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יד

א. מעילה בדבר שהוקדש (4)

ב. מ"ט בונים בחול ואח"כ מקדישין (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com