אאא

דף טו

*באין מהדרך. *חזקת טהרה. *ספק מוציא מידי ודאי. *וסתות דאוריתא.

א.  באין מן הדרך 1. לר''ל במצאה תוך ל' לראייתה. 2. לר''ה להו''א באין לה וסת. 3. לר''ה למסקנא ביש לה וסת ולא הגיע, דס''ל וסתות דאוריתא. 4. לרבב''ח אף בהגיע וסתה מותרת, דוסתות דרבנן. 5. בעברו ימי וסתה ויכלה לטבול, ובזקינה.

ב.   חזקת טהרה מותרת 1. לר''ה דוקא בוסת לימים ולקפיצות, דאימור לא קפצה דוסתות. 2. לרבב''ח אף בוסת ליומי לחודא, דוסתות דרבנן.

ג.    אין ספק מוציא מידי ודאי 1. בקטנה אסור לבא עליה אף בעבר וסתה עד שידע שטבלה, ובזקינה שרי. 2. חבר שמת והניח פירות הם בחזקת מתוקנין, הוי ודאי וודאי שחזקה על חבר, או ספק וספק דשמא הכניס במוץ. 3. כהן שהציץ לבור טהור, הוי ודאי וודאי דחולדה וברדלס מצוין, או דספק שמא רוח.

ד.   וסתות דאוריתא או דרבנן 1. הגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף ראתה חוששת לוסתה, ש''מ לל''ק דר''נ דאוריתא, ולל''ב דרבנן דלא ראתה טהורה. 2. בדקה לאחר שער וסתה ומצאה טהורה, לרב טהורה ולשמואל טמאה. פליגי בוסתות, או לכו''ע דאורייתא והחילוק בלא בדקה כשיעור וסת. 3. לר''א טמאה נדה ולר' יהושע תבדק. 4. לר''מ דאורייתא דרק אם היתה במחבא טהורה מפני החרדה, ולחכמים הוי דרבנן. 5. רואה דם מחמת מכה לרשב''ג תולה בזה אף בימי נדתה, ולרבי חוששת לוסתה. ופליגי להו''א בוסתות, ולמסקנא במקור מקומו טמא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף טו

א. דיני הבאין מן הדרך ומ"ט (5)

ב. היתר חזקת טהרה (2)

ג. אין ספק מוציא מידי ודאי והשמועות (3)

ד. השמועות האם וסתות דאורייתא או דרבנן (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com