אאא

דף לד

*טומאה מגוי. *דם טוהר במצורע.

א.  טומאה הפורשת מגויים 1. רוקה ומימי רגליה מטמא לח ולא יבש מדרבנן כיון דשכיחא. 2. ב''ש מטהרין דא''א שיטמא לח ויבש כשל תורה, ולח בלבד יבואו לחלק בשל תורה והוי היכר דטומאתה מדרבנן, ולב''ה דמה כרוקה. 3. בגוי זובו טמא אפילו לב''ש וקריו טהור אפילו לב''ה דעשו הכירא כיון שלא תלוי במעשה, וטהור לגמרי אפילו במעי ישראל. 4. שכבת זרע של ישראל במעי גויה בתוך ג' פשיטא דטמא ואח''כ בעי האם מסריח רק אצל ישראל כיון דדייגי במצוות או גם בגויים כיון דאכלי שקצים, ועלתה בתיקו.

ב.   דם טוהר של מצורעת שילדה ב''ש מטהרין ולב''ה מטמא לח כמו רוקה, וטעמייהו 1. לזכר ולנקיבה לרבות מעיינותיהם, לב''ה מעיינות נקיבה נלמדים מזכר אלא אתיא לדם טוהר, ולב''ש נקיבה לא אתיא מזכר כיון שטעון פריעה ופרימה ואסור בתשה''מ. 2. לב''ה ילפינן מעינות מנקיבה ודם טוהר אתי מזכר באם אינו ענין וב''ש פרכי דזכר אינו מטמא באונס בזב או לזכר איצטריך לרבות קטן וב''ה ילפי לה מזאת תורת הזב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. טומאה הפורשת מגויים (4)

ב. המח' בטומאת דם טוהר של מצורעת ומ"ט (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]