אאא

דף מא

*הדרשות ביוצא דופן והקדשים. *טומאת המקור.

א.  ר''ש מודה שיוצא דופן אינו בקדשים דיליף גז''ש לידה מבכור פטר רחם, והשמועות 1. אין ללמוד גז''ש לידה מאדם לרבות יוצא דופן אף דהוי פשוט זכר קדוש ובמתנה, משום דדמי טפי לבכור לגבי אם בהמת קדשים פיגול נותר וטמא והנך נפישן. 3. כל שפסולו בקדש אם עלה למזבח לא ירד ואם לאו ירד וקתני יוצא דופן, ואין לומר דאיצטריך קרא לבכור כיון דנפקא מפטר רחם אלא לקדשים, וחד קרא ליוצא דופן חולין שהקדישו וחד קרא לבהמת קדשים שילדה דרך דופן, וכמו דלגבי רובע ונרבע צריכי תרי קראי.

ב.   טומאת המקור 1. דם לידה היוצא דרך דופן טמא ור''ש מטהר, ופלוגתייהו להו''א ביצא ולד דרך דופן, ולמסקנא שיצא הולד והדם דרך דופן ופליגי האם מקור מקומו טמא. 2. דם נדה שיצא דרך דופן אליבא דרבנן ר''ל מטמא ורבי יוחנן מטהר שנאמר בנדה וגילה את ערותה. 3. מקור שנעקר ונפל לארץ טמאה טומאת ערב, שנאמר יען השפך נחושתך. 4. מקור שהזיע שתי טיפות דם לבן טמא טומאת ערב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דין יוצא דופן בקדשים, והשמועות (3)

ב. דיני טומאת המקור (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]