אאא

דף מג

*שכבת זרע והשיעור ובזיבה.

א.  שכבת זרע 1. מטמא רק כשיוצא לחוץ, בזב שנאמר כי יהיה זב מבשרו ובקרי שנאמר כי תצא ממנו שכבת זרע. 2. האוכל תרומה והרגיש שנעקרה הימנו ש''ז אוחז באמה ובולע את התרומה, לאביי במטלית עבה ולרבא אף ברכה כיון דעקר עקר ולא חייש שיוסיף דבשעתיה לא שכיח. 3. ש''ז מטמא לל''ק אם כל גופו מרגיש בה ולל''ב רק אם יורה כחץ דבעינן ראוי להזריע, וא''ב נעקרה בהרגשה ויצאה שלא בהרגשה וי''א דמטמא אף שאינה מזרעת שנאמר מקרה אפילו קרי בעלמא, והא דאמרינן המהרהר בלילה ומצא בשרו חם טמא איירי ששימש בחלומו דהויא הרגשה. 4. בעי האם אזלינן בתר מעיקרא בגוי שהרהר וירד וטבל דהוי לקולא, וכן בזבה שנעקרו מימי רגליה דמצי נקיט לה, ובגויה דטומאתה דרבנן, ועלו בתיקו.

ב.   השיעור בזב כל שהוא ולרי''ש כחתימת פי האמה, וש''ז לרואה במשהו ולנוגע בכעדשה. והשמועות 1. החתים לרי''ש לחתימת פי האמה ולחכמים שמטמא לח, רר בשרו לרי''ש לטומאה לח ולחכמים למנינא. 2. ש''ז חמור משרץ שמטמא בכ''ש וזהו בנגיעה ודחי דקאמר שום שרץ ושום ש''ז ושרץ מטמא במשהו באבר משום דקאי במקום כעדשה, ושרץ חמור מש''ז שאין חלוקה טומאתו בין קטן לגדול. 3. נוגע בש''ז מרבינן שנאמר או איש, אי ילפינן משרץ פליגי האם אמרינן דון מינה ומינה דלנוגע בכעדשה או אוקי באתרה ובמשהו כרואה, ודחי דמרבינן נוגע מאו איש שנאמר ברואה ש''ז וא''כ לנוגע במשהו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני שכבת זרע (4)

ב. שיעורי זוב ושכבת זרע והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com