אאא

דף סט

*בדיקה בחלק מהימים. *הטבילות בטועה.

א.  בדיקה בחלק מהימים 1. נדה שבדקה עצמה בשביעי שחרית ומצאה טהורה ולא עשתה הפסק טהרה וטבלה ואח''כ ראתה היא בחזקת טהרה ולר''י צריך שתבדוק מן המנחה ולמעלה. ומהני אף אם בדקה ביום השני ומצאה טהורה, ובעי אי מהני ביום הראשון כיון שהוחזק מעין פתוח. 2. אם מצאה שהיא טמאה וטבלה ואח''כ בדקה ומצאה טהורה הויא בחזקת טמאה ומטמאה למפרע, ולרבא קאי על תינוקת שראתה בבית אביה דקסבר שאין טומאה למפרע בזבה, ואם יש לה וסת דיה שעתה, והא דאמרינן שלא קובעת וסת בימי זיבתה זהו שא''צ ג' פעמים לעקירתה. 3. זב וזבה שבדקו רק ביום הראשון והשביעי ומצאו טהור, לר''א הוו בחזקת טהרה וכן הלכה, לרבי יהושע יש להם רק ראשון ושביעי וכדאשכחן בזב שראה קרי ונזיר שהולך בסככות דמונה לסירוגין, ולר''ע יש להם רק יום שביעי. 4. בדקו בראשון ושמיני אליבא בר''א, לרב טהורים דסגי תחילתן בלא סופן, ולרבי חנינא בעינן תחילתן וסופן. 5. זבה שהפרישה בטהרה טהורה בבדיקת סופן בלא תחילתן, והא דבעינן שיהיו ספורין בפנינו זהו רק אליבא דר''ע.

ב.   הטבילות בטועה ומ''ט 1. אמרה שראתה יום אחד טמא מטבילין ט' טבילות שבע בלילות שמא הוו סוף ימי נדה ושתים לזיבה בימים שבאה שמא ראתה היום או אתמול. 2. בין השמשות טמא ראיתי מטבילין י''א, ח' לנדה כולל ביה''ש שבאה וג' לזיבה. 3. מטבילין ט''ו להו''א שאמרה לא ראיתי כלל ודחי דהוי דינא דגלחי, אלא שאמרה ראיתי ואיני יודעת כמה בבאה ביום איכא ז' לנדה וח' לזיבה ואם באה בלילה איכא עוד טבילה לנדה, ולמ''ד בעינן ספורין בפנינו גרסינן שאמרה איני יודת אם ספרתי וכמה ספרתי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. בדיקה בחלק מהימים (5)

ב. הטבילות בטועה ומ"ט (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com