אאא

דף ג

1. השמועות. 2. חורבה. 3. חצות בדוד ומשה.

א.     יש בלילה שלשה משמרות והסימן 1. חמור נוער. 2. כלבים צועקים. 3. תינוק יונק.

ב.     באיזה זמן אתי הסימנים 1. התחלת המשמרות קשיא דהראשונה תחילת הלילה. 2. סוף משמרות, והנפ''מ בשלישית למי שנמצא בבית אפל. 3. סוף א' אמצע ב' ותחילת ג'.

ג.      רבי יוסי התפלל בחורבה, ולמד מאליהו הנביא 1. אין נכנסין לחורבה. 2. מתפללין בדרך. 3. בדרך מתפללים תפלה קצרה.

ד.     אין נכנסים לחורבה משום מפולת חשד ומזיקין, וצריכי 1. חשד, בחדש ובתרי פריצי. 2. מפולת, בתרי כשרים. 3. מזיקין, במקומן בחדש ותרי כשרי, או באחד ובשדה.

ה.     המחלוקת כמה משמרות הוי הלילה, ומנין 1. לר''נ ג' משמרות, מאשמורה התיכונה, ולאידך אחת מהתיכונות. 2. לרבי ארבע, ויליף מחצות לילה אקום וקדמו עיני אשמורות, ולאידך קאמר אשמורות כולל שעתים ביום או על משמרה ופלגא.

ו.        אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וה''מ בדברי תורה, ומילי דעלמא 1. לל''ק שרי דאינו גנאי. 2. לל''ב כ''ש דאסור.

ז.      הסתירה קדמתי בנשף וחצות לילה אקום 1. לא עבר חצות בשינה. 2. עד חצות התנמנם כסוס ואח''כ התגבר כארי. 3. עד חצות עסק בד''ת ואח''כ בשירות ותשבחות.

ח.     כיצד דוד ידע זמן חצות ומשה אמר כחצות ש"מ שהסתפק 1. היה לו סימנא דכנור. 2. משה ידע, וסבר שיטעו. 3. עמד יום קודם ואמר למחר כחצות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ט.     תוס' 1. ידיעת זמן עלוה''ש מהני אף למ''ד זמן ק''ש משיכיר. 2. תפילה קצרה זוהי צרכי עמד מרובים, ונראה הביננו דשרי בדרך. 3. יהא שמיה רבא אינו שיהא השם לעולם, אלא ששמו הגדול של ה' יהיה מבורך. 4. איש''ר נתקן בארמית אינו כדי שלא יתקנאו המלאכים, אלא כדי שיבינו ע''ה. 5. שרי בפני המת מילי דעלמא, וד''ת חוץ לד''א. 6. אין הבור מתמלא מחולייתו, לרש''י מעפרו לר''ת מנביעתו ולר''י שממלא מצד אחר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  סימן לשלשת המשמרות (3)

ב.   באיזה זמן באים הסימנים (3)

ג.    מה למד רבי יוסי מאליהו הנביא (3)

ד.   מ"ט לא נכנסים לחורבה, והצריכותא (3)

ה.  המחלוקת כמה משמרות הוי הלילה, ומנין (2)

ו.     מה אומרים בפני המת, ומילי דעלמא (2)

ז.    הסתירה בזמן קימת דוד המלך (3)

ח.  כיצד דוד ידע מתי חצות ומשה לא ידע (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com