אאא

דף ט

1. זמן אכילת פסחים. 2. קראי בגאולת מצרים. 3. משכיר. 4. סו"ז ק"ש שחרית.

א.     סוף זמן אכילת קרב פסח, לראב''ע עד חצות ולר''ע עד עלוה''ש. ודרשות הפסוקים 1. חפזון, לר''א דמצרים במכת בכורות, ולר''ע דישראל לצאת ממצרים. 2. בלילה הזה, דאסור לאכול הפסח לאחר חצות או ביום. 3. הזה, לר''א לגז''ש ולר''ע למעט לילה הבא, וראב"ע יליף מלא תותירו עד בקר. 4. מועד צאתך ממצרים, לר''א לשרוף ולר''ע עד אז אתה אוכל.

ב.     דרשות הפסוקים בגאולת מצרים 1. דבר נא באזני העם, כדי שתתקיים ההבטחה שיצאו ברכוש גדול. 2. וישאילום בע''כ דמצרים, או בע''כ דישראל משום משוי. 3. וינצלו, עשאוה כמצולה שאין בה דגים. 4. אהיה, שה' יהיה עמהם בשעבוד מלכויות, וא''ל משה דיה לצרה בשעתה.

ג.      התחלת ק''ש של שחרית, ממתי שיבדיל 1. בין תכלת ללבן בצמר שחלקו נצבע. 2. תכלת לכרתי. 3. זאב וכלב. 4. חמור וערוד. 5. משיכיר חבירו הרגיל עמו קצת, ממרחק ד''א.

ד.     עד מתי ק''ש דשחרית 1. לותיקין בנץ. 2. לר''י ג' שעות כבני מלכים. 3. מכאן ואילך שכרו רק כקורא בתורה, ולא הפסיד ברכות ק"ש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. מח' אם קודם הנץ נחשב זמן קימה. 2. ובלבד שלא יאמר השכיבנו, קאי לרש''י בקורא קודם עלוה''ש ולתוס' על הקורא קודם הנץ. 3. בין תכלת ללבן שבה, לרש''י בגיזת צמר ולתוס' בחוליות הציצית. 4. זמן ק''ש מעולה''ש עד ג' שעות, ומצוה מן המובחר כותיקין והציבור מהזריחה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' עד מתי אכילת קרבן פסח, והפסוקים (4)

ב.    דרשות הפסוקים בגאולת מצרים (4)

ג.     מתי תחילת זמן ק"ש של שחרית (5)

ד.    עד מתי זמן ק"ש של שחית (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com