אאא

דף יא

1. דרשות פסוקי ק"ש. 2. עשה כב"ש. 3. ברכות ק"ש. 4. ברכות התורה. 5. הברכות בביהמ"ק.

א.     המחלוקת כיצד לקרוא ק''ש 1. לב''ש בערב יטו ובבוקר יעמדו, שנא' בשכבך ובקומך ולא נאמר בבקר ובערב. 2. לב''ה קורא כדרכו, עומדין יושבין מטין הולכין ועוסקים במלאכה, וקרא קאמר בזמן שכיבה וקימה מבלכתך בדרך.

ב.     בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה, ובלכתך בדרך פרט לחתן הכונס בתולה. והלימוד 1. להו''א רשות כמו דרך, ודחי מהולך לדבר מצוה. 2. שבתך בשבת דידך, ופריך מהכונס אלמנה. 3. דוקא בטריד, ודחי מאבל דטריד ואפ''ה מחויב. 4. פטור משום טרדא דמצוה.

ג.      הדיעות במי שעושה כב''ש 1. עשה. 2. לא עשה כלום. 3. חייב מיתה, וכמו שאמרו לרבי טרפון.

ד.     בשחר מברך שתי ברכות לפני ק''ש ואחת לאחריה, והנוסח 1. יוצר אור ובורא חשך, להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום גולל אור מפני חשך. 2. אהבה רבה וי''א אהבת עולם.

ה.     על מה צריך לברך ברכות התורה 1. למקרא לכו''ע. 2. פליגי למדרש. 3. משנה. 4. תלמוד.

ו.        ברכות על התורה 1. לעסוק בד''ת. 2. והערב. 3. אשר בחר בנו. 4. יוצא באהבה רבה.

ז.      התפילות בביהמ''ק 1. אמר הממונה ברכו ברכה אחת, ופליגי אם זהו יוצר אור וש''מ ברכות לא מעכבות, או אהבה רבה ורק סדר ברכות אינו מעכב. 2. עשרת הדברות, והיום בטלו מפני המינין. 3. ק''ש ג' פרשיות. 4. אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים. 5. בשבת מוסיפין ברכה למשמר היוצא, שה' ישכין ביניהם אהבה ואחוה ושלום ורעות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח.     תוס' 1. אבל אינו מניח תפילין, כיון שנאמר בהם פאר וכן מיחזקאל. 2. עשה כב''ש לא יצא, וקמ''ל הואיל ומחמירין, או דגזרי שלא יצא. 3. אחת קצרה, לרש''י השכיבנו ולר''ת שיכול לקצר באמת ואמונה. 4. מח' אם צריך לעמוד מיד לאחר ברכות התורה ואהבה רבה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המחלוקת כיצד יש לקרוא ק"ש (2)

ב.    הלימודים מקראי בשכבך בביתך ובלכתך בדרך (4)

ג.     הדעות במי שעושה כב"ש (3)

ד.    נוסח ברכות ק"ש בשחרית (2)

ה.    על מה צריך לברך ברכות התורה (4)

ו.      הברכות על התורה (4)

ז.     התפילות בבית המקדש (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com