אאא

דף טז

1. פועלים בק"ש. 2. מנהגי ר"ג. 3. עבדים.

א.     ק''ש ותפילה באומנין 1. קורין ק''ש בראש אילן ונדבך. 2. תפילה רק בראש זית ותאנה. 3. בעה''ב תמיד ירד. 4. הסתירה האם מתפללין שמו''ע או מעין י''ח, דאי כר' יהושע אפי' כל אדם, אלא מקצרים בעושין בשכרן.

ב.     ההבדל בשכר האומנים 1. עושין בשכרן, קורין ק''ש ומתפללין אוכלין ומברכין על המזון לפניה כרגיל ולאחריה רק שתי ברכות. 2. עושין בסעודתן או שבעה''ב עמהן, יברכו כדרכן.

ג.      מעשי ר''ג 1. קרא ק''ש לילה הראשון מפני עומ''ש. 2. רחץ לילה ראשון שמתה אשתו, שהוא אסטניס ואנינות לילה דרבנן. 3. קבל תנחומין על טבי, שהיה כשר.

ד.     עבדים שמתו 1. לא עומדים בשורה, ולא אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים. 2. לא מנחמים, אלא אומר המקום ימלא חסרונך. 3. לא מספידים. 4. לא קוראים אבא פלוני, מלבד בית ר"ג כיון דחשיבי.

ה.     תוס' 1. נסמכו אהלים לנחלים, לרש''י כאהלים נטיו ולתוס' מה טובו אהליך. 2. דילג פסוק א''צ לחזור לראש הפרק. 3. תפילה ע''ג האילן שריא דומיא דעליה. 4. איסור רחיצה וסיכה באבל ות''ב דווקא לתענוג.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    פועלים בק"ש (4)

ב.    ההבדל בשכר האומנים (2)

ג.     מעשי רבן גמליאל (3)

ד.    הלכות עבדים שמתו (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com