אאא

דף יז

1. צלותא דאמוראי. 2. מרגלא בפומייהו. 3. אבירי לב. 4. יוהרא.

א.     תפילות האמוראים בתר צלותיה 1. ר' יוחנן, שתציץ בבושתינו. 2. ר''א שתשכן בפורינו אהבה. 3. ר' זירא, שלא נחטא. 4. ר' חייא, שתהא תורתך אומנותנו. 5. רב, שתתן לנו חיים ארוכים. 6. רבי, שתצילנו מעזי פנים. 7. רב ספרא, שתשים שלום. 8. ר' אלכסנדרי, קרן אורה. 9. י''א דאמר רצוננו לעשות רצונך. 10. רבא, עד שלא נוצרתי. 11. מר בריה דרבינא, אלוקי נצור. 12. ר''ש בסיום תענית, חלבי ודמי. 13. ר' יוחנן בסיום איוב, סוף אדם למות.

ב.     מרגלא בפום רבנן 1. ר''מ, גמור בכל לבבך. 2. רבנן דיבנה, אני בריה וע"ה בריה. 3. אביי, יהא ערום ביראה. 4. רבא, תכלית חכמה תשובה ומעש''ט. 5. רב, עוה''ז אינו כהעוה''ב, וגדולה הבטחת הנשים. 6. מפטרי מבי ר' אמי, עולמך תראה בחייך. 7. מבי ר' חסדא, אלופינו מסובלים, בתורה, מצוות יסורין.

ג.      מי הם אבירי לב 1. כולם ניזונים בצדקה והם בזרוע. 2. כולם בזכותם והם לא ניזונים. 3. גובאי טפשאי שלא מתגיירים.

ד.     גבי ק"ש בחתן רשב''ג חייש ליוהרא ובמלאכה בת''ב לא חייש, ואמרינן 1. מוחלפת השיטה. 2. לרבנן משום דהכא לא נראה דכולם קורין ק''ש, ולרשב''ג התם לא מחזי דאימור בטלנא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. שלא לשמה ע''מ שיכבדוהו שרי, ולקנטר נוח שלא נברא. 2. חתן קורא ק''ש כיון שתמיד איננו מכוונים היטב.

הדרן עלך פרק שני דברכות!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    תפילות האמוראים לאחר שמו"ע (13)

ב.    מרגלא בפום רבנן (6)

ג.     מי הם אבירי לב (3)

ד.    יישוב הסתירה ביוהרא (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com