אאא

דף כ

1. המעשים. 2. חיובי נשים.

א.     המעשים 1. רב יהודה שלף נעל אחת וירד גשם, אף שבזמנו כולם למדו בנזיקין ובזמן אביי היו י''ג פנים בעוקצין. 2. רב אדא בר אהבה קרע כרבלתא של כותית בשוק והתחייב ארבע מאות זוז. 3. רב גידל ישב בשערי טבילה והורה איך לטבול, ולא גרם לו ליצה''ר. 4. רבי יוחנן ישב בשערי טבילה כדי שזרעם ידמה ליפיו, ולא פחד מעין הרע כיון שבא מיוסף.

ב.     מדוע בזרעו של יוסף לא שולטת עין הרע 1. עולי עין. 2. וידגו לרוב, כמו דגים שמכוסים במים. 3. כיון שעינו לא רצתה לזון ממה שאינה שלו.

ג.      נשים פטורות 1. ק''ש, וקמ"ל אף דאיכא עול מלכות שמים. 2. תפילין, וקמ''ל אף דאתקש למזוזה.

ד.     נשים חייבות והקמ''ל 1. בתפילה דרחמי, והו''א ערב ובקר וצהרים. 2. מזוזה, אף דהוקש לת''ת. 3. ברהמ''ז, דהו''א דהז''ג שנאמר בערב בשר ובבקר לחם. ובעי אי דאורייתא או דרבנן ונפ''מ להוציא י''ח, ואשה מברכת לבעלה דלמא דומיא דקטן ובאוכל שיעור דאורייתא. 4. בקדוש פליגי אי דרבנן, או דאורייתא דישנם בשמירת שבת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. חשיבות המילה דהוי מצות כרת או שמעכבתו מלאכול הפסח, רש''י. 2. עושה פסח פליגי אי איירי בישראל וכה''ג וש''מ דמוסיף לו חומרא. 3. שב ואל תעשה בטומאת נזיר לרש''י דלא נצטוה ולתוס' דישנו בשאילה. 4. זיתים שכבשן בטרפיהם טהורים לרש''י שאינם יד ולתוס' שלא היו ראויין לאכילה. 5. מתון, מאתים או להמתין, רש''י. 6. פטור קטן מק''ש, לתוס' בלא הגיע לחינוך ולרש''י אף בהגיע, אבל בתפילה חייב. 7. תפילה מ''ע שהז''ג לתוס' גרסינן כמו בהלל ורש''י ל''ג. 8. ההו''א שנשים פטורות מברהמ''ז, לרש''י מעל הארץ ולתוס' מברית.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המעשים בגמ' (4)

ב.    מדוע לא שולטת עין הרע בזרעו של יוסף (3)

ג.     ממה פטרינן נשים, ומ"ט (2)

ד.    במה נשים חייבות, ומ"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com