אאא

דף כג

1. תפלה בטינוף. 2. תפילין בביהכ"נ. 3. דברים שהתרתי ואסרתי. 4. דיני תפילין.

א.     תפילה בטינוף 1. נזכר שהוא בעל קרי, בתפלה יקצר ובתורה יקרא במרוצה. 2. ראה צואה יזרקנה לאחוריו או לצדדין, ותפלתו תועבה. 3. במים שותתין פוסק. 4. נצרך לנקביו לא יתפלל, וביכול לעמוד עד פרסה רשאי.

ב.     המח' אי חוזר לראש או למקום שפסק במאי איירי 1. בשהה לגמור כולה פליגי אי חוזר לראש. 2. לכו''ע חוזר, ופליגי בלא שהה אי חשיב גברא דחויא.

ג.      תפילין בבית הכסא 1. בביהכ''ס קבוע חולץ ברחוק ד''א, ובעראי מיד. 2. מניח שוב רק ברחוק ד''א, כיון שעשאו ביהכ''ס. 3. פליגי להשתין בביהכ''ס קבוע, ורבא אוסר שמא יפנה או שמא יפיח.

ד.     היכן נותן התפילין 1. חורי ביהכ''ס, ונטלו עכברים. 2. לב''ש חלונות לרה''ר, ונטלו עוברי דרכים וכן הוי חשד. 3. לב''ה אוחז בידו ונכנס, ביום אוחזן כמין ספר, ובלילה בכיס בכלין טפח ושלא בכלין אף בפחות.

ה.     אין להתפלל או להשתין כשבידו תפילין וכן ס''ת סכין מעות קערה וככר 1. להו"א אתי רק כב''ש, דלב''ה שרי להשתין אף בקבוע. 2. למסקנא אף כב"ה, וכדלקמן.

ו.        דברים שהתרתי לך כאן אסרתי כאן 1. להו"א קטנים וגדולים. 2. לענין גילוי טפח וטפחיים. 3. למסקנא קבוע ועראי.

ז.      זהו ק''ו שאין עליו תשובה 1. אי לגבי גילוי טפח וטפחיים, קשיא דכך הדרך. 2. אי לגבי תפילין, א''כ אתי כב''ה ולא כב''ש. 3. למסקנא קאמר דיש ללמוד זאת בתורת טעמא ומשום ניצוצות, ולא בתורת ק''ו מכיון דאין תשובה.

ח.     תפילין 1. הנכנס לסעודת קבע פליגי אי חולץ תפילין לפני הסעודה או מניחן על שלחנו ולובשם בשעת ברכה. 2. שרי לצרור מעות עם התפילין למ''ד הזמנה מילתא בלא אזמניה, ולמ''ד לאו מלתא רק אם צר ביה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ט.     תוס' 1. בבית הכסא עראי מותר להשתין בתפילין, והאיסור דווקא באוחזן בידו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    תפילה בטינוף (4)

ב.    פליגי אם חוזר לראש או להיכן שפסק, והמח' (2)

ג.     תפילין בבית הכסא (3)

ד.    היכן נותן את התפילין כשנכנס לבית הכסא (3)

ה.    אין להתפלל כשבידו תפילין, כמאן אתי (2)

ו.      מהו הדברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן (3)

ז.     מ"ט זהו ק"ו שאין עליו תשובה (3)

ח.    קדושת תפילין (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com