אאא

דף כד

1. מקום ההנחה. 2. שנים במיטה. 3. ערוה באשה. 4. מכוער.

א.     מקום ההנחה 1. כנגד מרגלותיו אסור דבזיון. 2. כנגד מראשותיו שמואל שרי דלשמרן עדיף והברייתא אוסרת. 3. מקום גבוה או נמוך ג''ט שרי לכו''ע.

ב.     היכן מניח במיטה 1. בין כר לכסת שלא כנגד ראשו. 2. כובע תחת ראשו, והבליטה בחוץ. 3. קשר ביריעה סביב מטתו כלפי חוץ. 4. בספסל ופרס ע''ז סודר.

ג.      שנים במיטה 1. באשתו מח' תנאים. 2. באחר למ''ד באשתו שרי, מח' אי שרי בק''ו או לא. 3. עגבות אין בהם ערוה, ואין ראיה מאשה שקוצה חלה ערומה בפניה טוחות בקרקע. 4. בבני ביתו קטנים מותר, תינוק בן ט' או י''ב, ותינוקות ג' או י''א.

ד.     ערוה באשה 1. טפח, באשתו ולק''ש. 2. שוק, שנאמר גלי שוק. 3. קול, קולך ערב. 4. שער, שערך כעדר העיזים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     הדברים שמכוער לעשותם 1. משמיע קולו בתפלה מקטני אמנה, ושרי ביחיד כשא''א לכוון. 2. מגביה קולו, מנביאי השקר. 3. מגהק ומפהק מגסי הרוח, ושרי לאנסו. 4. מתעטש סימן רע וי''א מכוער, וה''מ מלמטה אבל מלמעלה סימן יפה. 5. יורק כאילו לפני המלך, ומבליע בטליתו או בכותנתו, ואסטניס שרי לאחוריו.

ו.        תוס' 1. הגירסא לרש''י בני ביתו בצדו ולתוס' אשתו בצדו. 2. ממשמש, לרש''י להעביר כינה ולתוס' שלא תפול טליתו. 3. מח' לקרוא ק''ש בצואה על בשרו תחת בגדו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מקום שמירת התפילין (3)

ב.    היכן מניח במיטה (4)

ג.     דין שנים במיטה (8)

ד.    הדברים שמכוער לעשותם ובתפילה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com