אאא

דף כח

1. ר"ג ורבי יהושע. 2. רב אויא. 3. מעשי החכמים.

א.     מעשה ר''ג ורבי יהושע 1. רבי יהושע אמר לרשב''י שתפילת ערבית רשות ור''ג אמר חובה, וכשנכנסו בעלי תריסין רבי יהושע לא חלק ור''ג העמידו. 2. העם ריננו ואמרו לחוצפית התורגמן לשתוק והחליטו להעבירו, כיון שצערו גם בר''ה ובבכורות. 3. לא העמידו את רבי יהושע שהוא בעל מעשה, ור''ע אין לו זכות אבות, אלא ר''א בן עזריה שהוא חכם ועשירי לעזרא. 4. ראב''ע הסכים אף שיהיה ליום אחד, וצמחו לו י''ח שערות של זקנה. 5. סלקו את שומר הפתח, והצטרפו ארבע מאות או שבע מאות ספסלים. 6. עדויות בו ביום נישנית, ולא היתה הלכה שלא נתפרשה. 7. ר''ג לא נמנע מביהמ''ד והתירו גר עמוני כיון שסנחריב בלבל את האומות וכל דפריש מרובא פריש. 8. ר''ג בא לרבי יהושע לפייסו, ונפייס בשביל כבוד אבא. 9. שלחו לבימ''ד בתחילה את הכובס ואח''כ את רבי יהושע. 10. ראב''ע דרש שבת אחת ור''ג שלש שמעלין בקדש ואין מורידין וכדי שלא יקנאו.

ב.     פירוש הפסוק נוגי ממועד לפי רבי יהודה 1. שבר על המתפלל מוסף לאחר שבע שעות. 2. צער על המתפלל שחרית לאחר ארבע שעות.

ג.      מדוע לא בא רב אויא 1. חלש לבו, וא''א לטעום לפני מוסף, ולהלכה שרי לטעום בין לפני מוסף ובין לפני מנחה. 2. אסור להקדים תפלתו לתפלת הצבור, ה"מ כשנמצא עם הצבור בביהכ''נ.

ד.     תפילות ר''נ בן הקנה 1. בכניסתו שלא יארע דבר תקלה. 2. ביציאתו נותן הודאה.

ה.     ר''א בחליו 1. הזהרו בכבוד חבריכם. 2. מנעו בניכם מההגיון. 3. הושיבום בברכי ת''ח. 4. דעו לפני מי אתם מתפללים.

ו.        ריב''ז 1. בכה לפני מי הולך. 2. ברך שיהא מורא שמים כמורא בשר ודם. 3. לפני פטירתו אמר שיפנו כלים מפני הטומאה, ויכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה.

ז.      תוס' 1. מח' האם מנחה קודמת למוסף כשיש שהות להתפלל מנחה בזמנה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כח

א.    מעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע (10)

ב.    פירוש הפסוק נוגי ממועד לפי רבי יהודה (2)

ג.     מדוע לא בא רב אויא (2)

ד.    תפילות רבי נחוניא בן הקנה (2)

ה.    דברי רבי אלעזר בחליו (4)

ו.      דברי רבי יוחנן בן זכאי (3)

 

דף כט

1. הביננו. 2. כנגד מה תקנו. 3. הכריעה. 4. תפילתו קבע. 5. תפלה קצרה.

א.     הדין במעין שמו''ע 1. לר''ג שמו''ע. 2. לר''י מעין שמו''ע. 3. לר''ע שמו''ע רק בשגורה תפילתו.

ב.     כנגד מה תקנו 1. י''ח ברכות כנגד י''ח אזכרות בהבו לה' ואל הכבוד, אזכרות שבק''ש ואחד, י''ח חוליות וחוליא קטנה. 2. ז' דשבת, ז' קולות על המים. 3. ט' דר''ה, אזכרות חנה. 4. כ''ד דתענית, רננות שלמה.

ג.      הכריעה עד 1. שיתפקקו חוליות שדרה. 2. יראה איסר כנגד לבו. 3. סגי שנענע ראשו אם נראה שמצטער.

ד.     לא העלו את שמואל הקטן 1. טבא מעיקרא לא הוי בישא. 2. הוי בישא, אלא דאתחיל בה.

ה.     הביננו 1. מעין שמו''ע, וזה מעין כל ברכה, או הביננו. 2. אביי לייט, וי''א שרי 3. מוצ''ש א''א דצריך לומר הבדלה, ובעי יאמר המבדיל בתחילה. 4. בחורף לא אומרה, מפני ברכת השנים.

ו.        מהו תפלתו קבע 1. דומה כמשוי. 2. איזה בלשון תחנונים. 3. אינו מחדש. 4. אינו בדמדומי חמה, ולייטי.

ז.      מה בין הביננו לתפלה קצרה 1. ג' ראשונות ואחרונות. 2. לחזור ולהתפלל. 3. לומר בשעה שמהלך.

ח.     נוסח תפלה קצרה 1. הושע ה' את עמך, ופרשת העיבור שמלא עברה או שעוברים על דת. 2. עשה רצונך בשמים. 3. שמע שועת עמך ישראל. 4. שמע צעקת עמ"י. 5. צרכי עמך מרובים, וכן הלכה.

ט.     תוס' 1. בשומע תפילה שרי דווקא שאילת צרכיו, ואין להתפלל פעם שניה אם בודאי התפלל. 2. לא הזכיר טל ומטר חוזר לשומע תפילה. 3. בגבורות, הזכיר גשם בקיץ חוזר ובלא הזכיר כלל אינו חוזר. ובחורף סגי בהזכרת טל. 4. לא הזכיר ר''ח ביחיד חוזר ובצבור יוצא אם שמעה מש''ץ בדקדוק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

                                                                             

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כט

א.    מתי אומרים מעין שמו"ע (3)

ב.    כנגד מה תקנו את הברכות בתפילה (4)

ג.     דיני הכריעה (3)

ד.    מ"ט כאשר שמואל הקטן טעה לא העלוהו, והמח' (2)

ה.    תפילת הביננו ומתי (4)

ו.      מהו תפילתו קבע (4)

ז.     מה בין הביננו לתפילה קצרה (3)

ח.    נוסח תפילה קצרה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com