אאא

 

פרק שישי- כיצד מברכין

דף לה

1. כיצד מברכים. 2. מנין לברכה. 3. החומר. 4. ואספת דגנך. 5. שמן ויין.

א.     הברכות על הפירות 1. פירות האילן בורא פרי העץ. 2. יין בורא פרי הגפן. 3. פירות הארץ בורא פרי האדמה. 4. פת המוציא לחם מן הארץ. 5. ירקות בורא פרי האדמה, ולר''י בורא מיני דשאים.

ב.     מנין ידעינן שצריך לברך לפני שאוכלים 1. קדש הלולים, חד אתי שיש לחלל ואח''כ לאכול, והשני למ"ד כרם רבעי, ואי יליף גז''ש וברכה לפניו נדע רק למה שיש צד מזבח. 2. למ''ד נטע רבעי, קשיא מה שלא בר נטיעה. 3. משבעת המינים דחי דחייבים בביכורים, ולפניו בק''ו כשהוא שבע מברך. 4. למסקנא סברא דאסור להנות מעוה''ז בלא ברכה.

ג.      חומר הנאה מעוה''ז בלא ברכה 1. מעל, ותקנתו שילך מעיקרא אצל חכם וילמדנו ברכות. 2. לה' הארץ ומלואה קודם ברכה, והארץ נתן לבנ''א לאחר הברכה. 3. כאילו גוזל הקב''ה וכנסת ישראל, ונעשה חבר לירבעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים.

ד.     ואספת דגנך 1. כאשר עושים רצונו של מקום, ואם לאו ולקחתי דגני בעתו. 2. לרי''ש הנהג בהן מנהג דרך ארץ, והרבה עשו כמוהו ועלתה בידם. 3. לרשב''י זהו כאשר לא עושים רצונו של מקום, אבל כשעושים רצון ה' נאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם.

ה.     מאי שנא שמן מיין 1. הנוסח לא אפשרי, ודחי נימא בורא פרי עץ זית. 2. לא זיין, ודחי דאומר כל הזן עלי אסור בשמן. 3. יין סעיד ומשמח.

ו.        הברכות ביין 1. לחם רק סעיד, ויין אף משמח. 2. ברהמ''ז על יין א''א, דלא קובעים ע''ז סעודה.

ז.      כיצד שייך לברך בפה''ע על שמן זית 1. השותהו, מזיקו. 2. ע''י פת, הוי טפל לפת. 3. ע''י אניגרון, נמי טפל. 4. למסקנא בחושש בגרונו.

ח.     תוס' 1. לשון כיצד, דסברא שיש לברך, או קאי על בעלי קרי דלע''ל. 2. א''א ללמוד חילול כרם רבעי בגז''ש קדש ממעשר שני, דא''כ נילף משביעית, וכן לא ידעינן שזה ג' ו'. 3. הקושיא מנין לרש''י דלאו בר נטיעה ולתוס' מה שאין גידולו מן הקרקע. 4. ואספת דגנך, שלא עושים כ''כ רצונו של מקום, או פליג.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לה

א.    הברכות על הפירות (5)

ב.    מנין שיש לברך לפני שאוכלים (4)

ג.     חומר האיסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה (3)

ד.    מהו ואספת דגנך (3)

ה.    מדוע נשתנתה ברכת היין ולא ברכת השמן (3)

ו.      הברכות ביין (2)

ז.     מתי שייך לברך בשתיית שמן זית בורא פרי העץ (4)

 

דף לו

1. הברכות. 2. צלף. 3. שומר בקפריסין.

א.     קמח 1. קמח חטים פליגי אי בפה''א או שהכל, דאף שהשתנה יש לו עליוא בפת. 2. קמח שעורים לכו''ע שהכל, והחידוש שמברך אף שמזיק מכיון שנהנה.

ב.     קורא 1. פליגי אי בפה''א דפירא, או שהכל דסופו להקשות. 2. מייתי מצנון שסופו להקשות וברכתו בפה''א, ודחי דנוטעים ע''ד לאכלו משא''כ בדקל.

ג.      צלף 1. הברכות: אביונות בפה''ע, עלים ותמרות בפה''א, ופליגי בקפריסין אי הוי פרי. 2. בחיוב מעשרות אביונות לכו''ע, ופליגי בתמרות וקפריסין. 3. בערלה לכו''ע חייב דהוי מין אילן. 4. פליגי אי הוי כלאים בכרם, ולב''ש הוי ספק ירק.

ד.     מקשינן דהקפריסין הוי שומר, ותירץ 1. נמצא במחובר ולא בתלוש, ודחי מנץ של רימון. 2. אינו בשעת גמר פרי, ודחי מתמרים דהוי שומר בכופרא, ובעי למידחי דאתי רק כר' יוסי שמחשיב סמדר לגמר פרי, ולמסקנא אף לרבנן כל האילנות נחשב פרי ממתי שמוציאים. 3. נחשב פרי רק מתי שאם ינטל השומר לא ימות הפרי.

ה.     פלפלין וזנגביל 1. רטיבא בפה''א וחייבין עליו ביו"כ. 2. יבש פליגי אי שהכל או לא כלום.

ו.        תוס' 1. יערענו, לרש''י להשהותו ולר''י אף בבליעה כיון דהוי לרפואה. 2. ליכא בל תשחית בקציצת אילנות, בלא טעין קבא או אם לקורות מעולה בדמים.

ז.      הלכות ברכות בתוס' 1. שותה משקין לרפואה מברך רק אם נהנה. 2. ברכת קמח חיטה איירי באינו טחון כ''כ ולא בקמח שלנו. 3. לולבי גפנים וכן הקליפה החיצונה של השקדים כשהם רכים, ברכתם שהכל. 4. גרעיני פירות, בפה''ע. 5. בוסר פחות מגודל פול, בפה''א. 6. קפריסין בפה''ע. 7. זנגביל שרגילים לאכול ברטיבא מברכים ביבשתא. 8. קנמון יבש בפה''א. 9. קנה סוכר בפה''ע. 10. אגוז מוסקט בפה''ע. 11. לביבות ומים במ''מ, וכן קמח שנותנים לפולין ועדשים וכדומה, משא''כ אם ניתן לדבק בעלמא, וטוב לפטרו בברכת המוציא.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לו

א.    ברכת קמח (2)

ב.    ברכת קורא ומ"ט (2)

ג.     דיני צלף (4)

ד.    קשיא דקפריסין הוו שומר, ומתרצינן (3)

ה.    פלפלין וזנגביל (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com