אאא

דף לז

1. מזונות בחמשת המינים. 2. המוציא מזונות.

א.     בורא מיני מזונות לרב ושמואל 1. כל שיש בו מחמשת מיני דגן, אף בתערובת. 2. כל שהוא מחמשת המינים, לאפוקי אורז ודוחן אף בעין.

ב.     לרב ושמואל ברכת פת אורז בפה"א, והקושיות 1. מברך תחילה וסוף כמעשה קדירה, ודחי רק לענין שמברך תחילה וסוף. 2. מעשה קדירה חילקא ואורז, ודחי כריב''נ דאורז מין דגן. 3. כוסס חטה בפה''א, טחן אפה ובשל המוציא, ובאורז במ''מ ולבסוף ולא כלום, תיובתא.

ג.      איכא סתירה האם לאחר פת אורז מברכים על המחיה או בורא נפשות, ומתרצינן 1. לר''ג מעין שלש ולחכמים בורא נפשות, ומקשינן דסיפא בחיטה שאין הפרוסות קיימות מברך לאחריה מעין שלש לא אתיא כר''ג הסובר שאפילו על כותבות ודייסא מברך ברהמ''ז. 2. למסקנא אתי כרבנן, ותני לבסוף ולא כלום.

ד.     ריהטא 1. דחקלאי במ''מ. 2. דמחוזא להו''א שהכל דדובשא עיקר, ולמסקנא במ''מ דיש בו מה' מינים.

ה.     חביצא מברך המוציא 1. ביש פירורין כזית. 2. למסקנא אף כשאין, כיון דבא מלחם גדול, וביש עליהם צורת לחם.

ו.        כובא דארעא 1. ברכתו במ''מ, ואם קובע סעודה המוציא. 2. פטורה מחלה. 3. יוצא בזה בפסח, דהוי לחם עוני.

ז.      טריתא פטורה מחלה 1. גביל מרתח. 2. לחם בשפוד. 3. לחם העשוי לכותח, ובעשוי כלמודין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח.     תוס' 1. אחרי כסיסת חטה מברך מעין ג' וחותם על האדמה, או בורא נפשות, ולהלכה הוי ספק. 2. חביצא שיש בה פירורין, לרש''י בנתבשלו ולתוס' פירורין שנדבקו יחד. 3. מקריב מנחות, לרש''י בעה''ב ולתוס' כהן ראשון במשמרתו. 4. ליקט מכולן, לרש''י במנחות ולתוס' בחמשת המינים. 5. תוריתא דנהמא א''צ כזית, ואינו אם נתלבנו המים. 6. מח' בתחילתו עיסה וסופו סופגנין אם ברכתו המוציא, וכשאין תוריחא דנהמא מח' אם חייב בחלה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכת בורא מיני מזונות לרב ושמואל (2)

ב.    ברכת פת אורז בורא פרי האדמה, והקושיות (3)

ג.     הסתירה בברכה אחרונה על פת אורז, ומתרצינן (2)

ד.    ברכת ריהשא (2)

ה.    ברכת המוציא בחביצא (2)

ו.      כובא דארעא (3)

ז.     מהו טריתא הפטורה מחלה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com