אאא

דף לח

1. הברכות. 2. שלקות והשמועות.

א.     ברכת דבש 1. שהכל דזיעה. 2. בפה''ע דקיימא במילתיה.

ב.     לא ידע מהי טרימא 1. שומשומי לשמן. 2. קורטמי כרכום. 3. פורצני לתמד. 4. נזכר בדין תמרים של תרומה.

ג.      שתיתא 1. עבה במ''מ דלאכילה. 2. רכה שהכל דלרפואה.

ד.     נוסח ברכת המוציא 1. מוציא לכו''ע משמע לשעבר, שנאמר אל מוציאם ממצרים. 2. המוציא, לרבנן נמי משמע לשעבר שנאמר המוציא לכם מים, ולר''נ משמע עתיד.

ה.     המח' בברכת שלקות 1. בפה''א. 2. שהכל. 3. בתחלתו שהכל אם שלקו בפה''א כגון כרוב, ובתחלתו בפה''א אם שלקו שהכל כגון כרתי.

ו.        השמועות בדין שלקות 1. פליגי אי יוצאים במצה מבושלת, להו''א פליגי בשלקות, ודחי דפליגי בטעם מצה. 2. תורמוס נשלק שבע פעמים וברכתו בפה"א. 3. ר"י ברך על זית מליח תחילה וסוף ש''מ במילתיה קיימא, ודחי בורא נפשות. 4. מרור שלוק לא יוצאים, ודחי משום דבעינן טעם מרור. 5. תלמידי בר קפרא אחד הקדים לקחת פרגיות והשני לגלג עליו, ופליגי אם שלקות שהכל, ודחי דלכו''ע שהכל ופליגי אי קודם חביב או כרוב דזיין.

ז.      תוס' 1. קבע סעודה על מזונות ברכתו המוציא. 2. משקה פירות בלא מים מח' אי ברכתם שהכל, ושכר ודאי ברכתו שהכל. 3. מה שטוב מבושל כמו חי ברכתו ללא שינוי, ומח' במה שמתקלקל בבישולו אם שהכל או בפה''א.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכת דבש ומ"ט (2)

ב.    מהו טרימא (4)

ג.     ברכת שתיתא (2)

ד.    נוסח ברכת המוציא (2)

ה.    המח' בברכת שלקות (3)

ו.      השמועות בדין שלקות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com