אאא

דף נו

1. בר הדיא. 2. פתרונות וצדוקי.

א.     בר הדיא באו אליו אביי ורבא, הפסוקים ופתרונם לרבא לרעה ולאביי לטובה 1. שורך טבוח לעיניך, שלא יאכל לרבא מרוב צער שהפסיד, ולאביי מרוב שמחה שהרויח. 2. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך, ולאביי שילדיו מרובין ויתחתנו לעלמא. 3. בניך נתונים לעם אחר, ולאביי שאשתו תכפהו שיתחתנו עם קרוביה. 4. לך אכול בשמחה לחמך, לרבא מהפסד ולאביי מרווח. 5. זרע רב תוציא השדה, לאביי מרישא ולרבא מסיפא שלא יאכל. 6. וכן זיתים יהיו לך בכל גבולך. 7. וראו כל עמי הארץ ויראו ממך, לאביי שיהיה ראש ישיבה, ולרבא שיתפס על גניבת אוצר המלך וכולם יעשו ממנו ק''ו, וכן הוה.

ב.     הדברים שהראו בחלום לאביי ורבא בקשר לחביות שהיו עסקם, ופתרון בר הדיא לאביי לטובה ולרבא לרעה 1. חזרת על ראש החביות, לאביי שיתרחב ולרבא שיהיה מריר. 2. בשר ע''ג חבית שיקנו בגללם בשר לאביי שיינו בסים ולרבא שיינו יחמיץ. 3. חבית תלויה בדקל, לאביי שעסקו גבוה ולרבא מתוק ובזול. 4. רימון ע''ג חביות, לאביי שימכור ביוקר ולרבא שנאוי. 5. חבית נפלה לבור, לאביי שיתבקש ולרבא שיפסד. 6. חמור נוער מראשותיו, לאביי שיהיה ראש ישיבה ולרבא שחסר מתפיליו ו' של פטר חמור.

ג.      חלומות רבא כאשר בא לחוד, ופתרונות בר הדיא לרעה 1. דלת נפלה אשתו מתה. 2. שיניו נפלו, בניו ובנותיו מתים. 3. שני יונים פורחים, יגרש שתי נשים. 4. שתי לפתות, יקבל שתי מכות, וכך הוה כאשר בא להפריד שני עוורים שרבו.

ד.     חלומות רבא כאשר שילם לבר הדיא ופתר לו לטובה 1. קיר נפל, שיקנה נכסים בלא מיצרים. 2. בית אביי נפל ונתכסה מאבקו, שאביי ימות וישיבתו תבוא אליו. 3. ביתו נפל וכולם לוקחים משם לבנים, שמועותיו יתפזרו בעולם. 4. נבקע ראשו ונפל מוחו, יצאו מוכרין מהכר. 5. הקריאו לו הלל המצרי, יעשו לו ניסים. ונסעו יחד בספינה ופחד שיקרה נס רק לרבא וברח ורבא מצא את ספרו שנאמר בו כל החלומות הולכים אחר הפה, לכן קללו וגלה ובגללו נהרסו שיראי המלך והרגוהו באכזריות.

ה.     פתרונות 1. שני לחייו נפלו, שני גדודי רומי יעצו עליו רעה ומתו. 2. חוטמו נשר, נסתלק ממנו חרון אף. 3. שני ידיו נחתכו, א''צ למעשה ידיו. 4. ב' רגליו נקטעו, רוכב על סוס. 5. ימות באדר ולא יראה את ניסן, ימות בכבוד ולא יבא לידי נסיון.

ו.        הפתרונות לצדוקי 1. משקה שמן לזיתים, בא על אמו. 2. קטף כוכב, גנב מיהודי. 3. בלע כוכב, מכר יהודי ואכל את כספו. 4. עיניו נשקו, בא על אחותו. 5. נשק כוכב, בא על אשת ישראל. 6. דרך בחופת הדס, בעל נערה המאורסה. 7. משא עליו, משכבו הפוך. 8. עורבים במטתו, אשתו זינתה מהרבה. 9. יונים במטתו, טימא נשים הרבה. 10. החזיק יונים ופרחו, פטר שתי נשים בלא גט. 11. קילף ביצים, הפשיט מתים. 12. אביו השאיר לו נכסים בקפודקיא, הקורה העשירית מלאה ממון.

ז.      כללי חלום 1. באר, שלום תורה או חיים. 2. שלום, נהר צפור וקדירה. 3. קָנה, חכמה. 4. קנים, בינה. 5. דלועים, יר''ש. 6. מעליא, קירא קורא קירא וקניא.

ח.     יקדים פסוק טוב, ברואה 1. נהר. 2. צפור. 3. קדירה. 4. ענבים. 5. הר. 6. שופר. 7. כלב. 8. ארי. 9. תגלחת. 10. באר. 11. קנה.

ט.     הרואה בע''ח 1. שור, אוכלו נוגח נושך בועט רוכב ומרכיבו. 2. סוס לבן ואדום. 3. גמל. 4. שונרא ושינרא. 5. בע''ח רעים, פיל וקוף, ומסרג טוב. 6. אווז. 7. תרנגול ותרנגולים ותרנגולת. 8. נחש.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף נו

א.    פתרונות בר הדיא לאביי לטובה ולרבא לרעה (7)

ב.    חלומות אביי ורבא בענייני עסקיהם (6)

ג.     חלומות רבא כאשר בא לחוד שפתרם לרעה (4)

ד.    חלומות רבא כאשר שילם שנפתרו לטובה, והסוף (5)

ה.    פתרונות במומי הגוף (5)

ו.      הפתרונות לצדוקי (12)

ז.     הכללים בדברים שרואה בחלומו (6)

ח.    הדברים שיש להקדים פסוק טוב (11)

ט.    הרואה בעלי חיים (8)

 

דף נז

1. הדברים הנראים בחלום. 2. שמועות שלשה. 3. אחד מששים. 4. חולה.

א.     החילוקים 1. שמות, ישמעאל פנחס הונא חנינא. 2. מצוה, איש''ר ק''ש תפלין תפלה. 3. ביאה, אמו נערה מאורסה אשת איש אחותו.

ב.     מעשים 1. שלמים שנשתברו. 2. מגלח ראשו וזקנו. 3. עריבה. 4. נפנה. 5. עולה לגג. 6. קורע בגדיו. 7. ערום בא"י וחו"ל. 8. סרדיוט. 9. אגם. 10. מקיז דם.

ג.      שבעת וארבעת המינים 1. חטה. 2. שעורה. 3. גפן ושורקה. 4. תאנה. 5. רמון קטן גדול ונחלק. 5. זיתים פרי אילן, שמן זית. 7. תמרים. 8. הדס. 9. אתרוג. 10. לולב. 11. יין, בת"ח וע"ה.

ד.     אנשים וספרים 1. מלכים, דוד שלמה ואחאב. 2. נביאים מלכים יחזקאל ישעיה ירמיה. 3. כתובים גדולים, תהלים איוב משלי. 4. קטנים, שה''ש קהלת איכה אסתר. 5. חכמים, רבי ראב''ע ר''י בן אלישע. 6. ת''ח, בן עזאי בן זומא ואחר.

ה.     הכל יפה חוץ 1. חיות, פיל וקוף. 2. מתכת, מר פסל קרדום. 3. פירות, פגי תמרה. 4. ירקות לפתות. 5. צבעונין, תכלת. 6. עופות, קריא וקפופא. 7. מת שלוקח עפר.

ו.        השמועות בשלשה 1. שלשה נכנסים לגוף ולא נהנה, גודגדניות כפניות ופגי תמרה. 2. שלשה לא נכנסים ונהנה, רחיצה סיכה ותשמיש. 3. שלשה מעין עוה''ב, שבת שמש ותשמיש נקבים. 4. שלשה משיבין דעתו של אדם, קול מראה וריח. 5. שלשה מרחיבין דעת, דירה אשה וכלים נאים.

ז.      אחד מששים, 1. אש, גהינום. 2. שבת, עוה''ב. 3. שינה, מיתה 4. חלום, נבואה. 5. דבש, מן.

ח.     יפה לחולה 1. עטוש. 2. זיעה. 3. שלשול. 4. קרי. 5. חלום. 6. שינה.

ט.     מרפאין חולה 1. כרוב. 2. תרדין. 3. סיסין. 4. קיבה. 5. הרת. 6. יותרת הכבד. 7. דגים קטנים.

י.        מחזירין החולה לחליו 1. בשר שור. 2. בשר שמן. 3. צלי. 4. צפרים. 5. ביצה צלויה. 6. תגלחת. 7. שחלים. 8. חלב. 9. גבינה. 10. מרחץ. 11. אגוזים. 12. קשואים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נז

א.    החילוקים בראיה בחלום (3)

ב.    ראיית מעשים (10)

ג.     שבעת המינים וארבעת המינים (11)

ד.    ראית אנשים וספרים (6)

ה.    הכל יפה, חוץ ממה (7)

ו.      השמועות בשלשה דברים (5)

ז.     אחד מששים (5)

ח.    הדברים שיפים לחולה (6)

ט.    הדברים שמרפאים את החולה (7)

י.      הדברים שמחזירים את החולה לחליו (12)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]