אאא

דף יח

א.      ב''ש אוסרין להתחיל מלאכה מערב שבת אם תסתיים בשבת וב''ה שרו, והמקרים 1. שריית דיו לב''ש עד שישורו מבעו''י, והא דסגי נתינת מים בכדי לחייבו אתי כרבי דא''צ גיבול או אף ר''י בר''י מודה היכא דלאו בר גיבול. 2. נתינת פשתן לתנור לב''ש בכדי שיהבילו מבעו''י. 3. צמר ליורה בכדי שיקלוט העין. 4. פריסת מצודות בכדי שיצודו. 5. לתת לנכרי מכירה הלואה שאלה מתנה טעינה והגבהה עמו, בכדי שיגיע למקום קרוב. 6. עבדן וכובס נכרי, בכדי שיעשו מבעו''י. וב''ה מתירין בכולם עם השמש. 7. וכן פליגי במכירת חמץ אי צריך שהנכרי יוכל לכלותו לפני הפסח. 8. ב''ה שרו לפתוח מים לגינה וכן ליתן מוגמר גפרית קילור ואספלנית, אף שממשיך בכל היום כולו. 9. שליחת אגרות שרי, כשלא קביע בי דואר רק אם קצץ דמים, ובקביע בי דואר בכדי שיגיע לב''ש לביתו ולב''ה לבית הסמוך לחומה.

ב.      אין ליתן חיטין לריחים של מים והטעם 1. דמשמעת קול. 2. משום שביתת כלים ואף ב''ה סברי לה, שרו רק באופן שכליו לא עושים מעשה. 3. אליבא דר''א ב''ה שרו בשבת אף כלים שעושים מעשה וב''ש מצריכים שביתת כלים אף שאינם עושים מעשה. ושרו מוגמר דמונח בקרקע, וגיגית נר קדרה ושפוד דמפקירן.

ג.       חששות חיתוי 1. אסור להניח מע''ש קדירת עססיות אף לב''ה ומשום שמא יחתה. 2. מותר להניח מוגמר וגפרית ולא חיישינן לחיתוי משום דקשי להו קוטרא, וכן בפשתן קשה זיקא. 3. צמר ביורה עקורה, וכן בטוח בטיט דאין לחוש להגסה. 4. קדרה חייתא שרי כיון דמסח דעתיה. 5. בשיל שרי משום דמוכן. 6. בשיל ולא בשיל אסור, אא''כ נתן בה גרמא חייא.

ד.      קשי זיקא לא מגלה 1. לל''ק גדיא ושריק שרי, ברחא ולא שריק אסור. ופליגי בגדיא ולא שריק וכן בברחא ושריק, והא דאמרינן אין צולין בשר איירי לרב אשי בברחא ולא שריק. 2. לל''ב פליגי רק בברחא ולא שריק, ואין צולין איירי לרב אשי בבשרא אגמורי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מח' ב"ש וב"ה בהתחלת מלאכה מע"ש לשבת (9)

ב.    טעם האיסור בהכנסת חיטים לריחים של מים (3)

ג.     חששות חיתוי (6)

ד.    אמרינן דאם קשי זיקא לא מגלה, הדינים (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com