אאא

ראש ישיבת ר' חיים וראש כולל 'אחוות תורה', הגאון רבי דוד לייבל, יוצא במכתב לתלמידיו ו'שומעי לקחו', בו הוא נותן להם הוראות כיצד לנהוג בימים אלו ומרגיע אותם: "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. כך גם בעת הזו, תהיו עם האישה והילדים".

במכתבו הוא כותב הרב לייבל: "כיון ששאלו אותי רבים כיצד נכון לנהוג בימים אלו בנוגע ללימוד תורה בציבור ובנוגע לתפילה בבית הכנסת, אני מעוניין לפנות אל הנתונים בספק ובהתלבטות ולהביע בפניהם את דעתי. פשוט שאסור לצאת מן הבית בין ללימוד תורה ובין לתפילה בציבור וכן אסור לטבול במקוואות לגברים".

"אמנם ברור", מבהיר ראש הישיבה: "שאיכות הלימוד והתפילה לא תהיה כבימים רגילים, אבל אנו מקיימים את מצוות התורה וכשם שיש מצווה ללמוד ולהתפלל בציבור כך מצווים אנו עתה להישאר בביתנו ולא לצאת כלל. ואדרבה ביטולה זהו קיומה. (וכידוע, לימוד תורה עדיף וחשוב יותר מתפילה בציבור, ולכן מי שאינו חושש על ביטול תורתו ודאי תמוה שיקפיד על תפילה בציבור בשעה כזו)".

 'נאום השבטים' החרדי, בכנס של 'אחוות תורה' (צילום: נתי אלבר)

הרב לייבל עובר להתייחסות אישית: "מכל אדם, הקב"ה דורש בהתאם ליכולותיו. לא נדרש מהעני לתת כסף רב לצדקה, ולא ממי שאינו מתאים לכך – ללמוד כל היום. אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. כך גם בעת הזו, הקב"ה אינו דורש את מה שאין ביכולתנו לקיים כלימוד תורה באיכות ותפילה בציבור".

"לכל זמן ועת. המצוות הנדרשות מאדם בזמן מגיפה שונות הם. כעת על כל אחד לסייע בביתו לאשה ולהעסיק את הילדים, וכן לשוחח עמם, להרגיעם ולהשקיט את מצוקותיהם".

בסיום מכתבו הוא כותב: "כולנו בוטחים בה' ומקווים שהמחלה תפסח על בתינו. אבל אין לכך שום נגיעה לחובה הגמורה לא לצאת מן הבית. אנו יודעים שכיון שניתנה רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, ועוד שבנוגע לאפשרות להזיק אחרים ולהדביקם ודאי שאסור בשום אופן לסמוך על מידת הבטחון".

"זכות השמירה על המשפחה והזהירות לא להזיק לאחרים, היא זו שתגן בעז"ה עליכם ועל עם ישראל".