אאא

דף כ

א.      שהיה על האש סמוך לשבת 1. צליית בשר שרי אם נצלה מע''ש כמאכל בן דרוסאי, וכן הדין בשהיה בכירה שאינה גרופה וקטומה ובישולי עכו''ם. 2. נתינת פת לתנור רק אם קרמו פניה מבעו''י, ולר''א עד שיקרום התחתון וזהו החלק הדבוק בתנור. 3. שרי לשלשל קרבן פסח עם חשיכה משום דבני חבורה זריזין, ואף דהוי גדיא שייכא חשש חיתוי משום דלא מינתח. 4. מאחיזין אור במדורת בית המוקד, כיון דכהנים זריזין.

ב.      השיעור הנצרך שתאחז האש מלפני שבת 1. בעצים, לרב רוב של כל אחד ולשמואל כאשר אין צורך להוסיף. 2. עץ יחיד, לרב רוב עביו לשמואל רוב הקיפו ולהלכה בעינן תרוייהו. 3. קנים וגרעינין, לר''ה במופרדין א''צ רוב ובאגודים צריכים רוב, לר''ח איפכא, ולר''כ צריך רוב בקנים אגודים ובגרעינים מופרדים. 4. הדברים שא''צ רוב: מדורה של זפת, גפרית, גבינה, רבב, קש, גבבא, ועצי בבל.

הדרן עלך יציאות השבת

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דין שהיה על האש סמוך לשבת (4)

ב.    השיעור שנצרך שתאחז האש לפני שבת (4)  הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com