אאא

במכתב ברור מסביר הערב (ראשון), רבה של קרית ספר, הגאון רבי מאיר קסלר, מדוע החליט לבטל את המניינים בעיר, ומדוע מי שטובל במקווה עושה מעשה חמור מאין כמותו.

בפתח מכתבו כותב המרא דאתרא: "באנו לחזק את ידי הגבאים המסורים שלקחו ע"ע עד עתה לדאוג לציבור לתפילה בציבור יחד עם שמירת ההוראות, אך לצערנו הרב אנו שומעים מה שקורה במקומות התורה בערים ובמדינות אחרות שהסכנה הולכת ומתפשטת ר"ל".

"וגם בעירנו ישנם יותר ויותר חולים, ויחד עם זאת ידוע לנו מגורמים מוסמכים, שלדבריהם ישנם אנשים בעירנו שהם חולים (אבל עדיין לא מאומתים בבירור) ועל אף ההוראה החד משמעית להסתגר בביתם לכל מי שיש חשש לכך, הם נוהגים בהפקרות וזלזול נורא בחיי הסביבה, ואוי להס מיום הדין, שכל הגורם לאחר אפילו חולי, ודאי שעונשו רב מאד".

"כמו"כ", מוסיף הרב, "לדעת אנשי רפואה מוסמכים, גם במרחב הפתוח ועל אף הרחקה, יש חשש הדבקה, ובפרט שלא כולם נשמרים ועלולים לסכן את עצמם ואת האחרים, וכרבני המקום מחובתנו לעשות השתדלות מירבית כדי למנוע בס"ד את התפשטות הנגף ר"ל, ובלי ספק שכל מניעת מפגש בין אנשים מצמצמת ביותר את הסכנה".

 תיעוד בלעדי: גורל הגר"א על נגיף הקורונה

"וע"כ", כותב הרב "הננו בזאת; א. אין לקיים יותר מניינים גם לא במרחב הפתוח, ועל כל אחד להתפלל בביתו. ב. אין ללמוד בבתי כנסיות ובתי מדרשות (גם לא ביחיד) אלא כל אחד ילמד בביתו. ג. מי שמתגלה אצלו חשש למחלה עליו להתייעץ עם רופא, ועד לקבלת הוראה מהרופא עליו להישאר בביתו ולא לצאת כלל".

"ד. אנשים מסוימים נוהגים בהפקרות בנוגע לטבילה במקווה, מתוך מחשבה שיש בכך משום חסידות יתירה, ועליהם לדעת מש"כ הרמב"ם בסוף הלכות טומ"א "שטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעותי, ואלו שמסכנים את עצמם ואת חבריהם מטמאים את נפשם ולא הועילה טבילתם. ואלו שגורמים לנזק לרכוש ידעו שהמקטרג הכי גדול הוא "גזל"!".

לסיום כותב הרב: "עלינו לקבל ע"ע את עולו יתברך ויתעלה שמו בהכנעה ובדומיה שחפץ עתה שנעבדהו באופן אחר, והצער שמצטערים על השינוי הגדול בכל תחומי החיים זה עצמו כפרה ומצילנו מהסכנה (יעוי' בספר בית אלקים להמבי"ט שער התפילה פרק ט"ו)".

"ויש לנו הזדמנות לנצל את הצער הגדול בשיממון בתי הכנסיות ובתי המדרשות כדי לקבל ע"ע להזהר מכאן ולהבא בכבוד ובמורא מקדש, ויהי"ר שנוּכה במהרה לרוץ לבתי כנסיות ובתי מדרשות ולעלות לציון ברנה בקרוב".