אאא

דף כד

א.      דיני הזכרת המאורע 1. חנוכה בבהמ''ז, בעי אי לא מזכיר כיון דהוי דרבנן או מזכיר משום פרסומי ניסא ובהודאה. 2. ר''ח בברהמ''ז פליגי, כיון דהוי דאורייתא אך מותר במלאכה, ולכו''ע מזכיר מעין המאורע בשמו''ע בעבודה. 3. תעניות ובה''ב מזכיר בשומע תפילה. 4. חנוכה במוסף נחלקו כיון דלית ביה מחמת עצמו או שהיום נתחייב, והא דלא מזכיר ר''ח בנביא בשבת משום דליכא שייכות, וכן אין מזכירים יו''ט בנביא במנחה כשחל בשבת. 5. להלכה מזכיר נעילה בשבת, דהיום התחייב. 6. יו''ט שחל בשבת לא מזכיר בערבית, והטעם דנתקן רק מפני הסכנה.

ב.      אין מדליקין בשמן שריפה ביו''ט, והמקור שאין שורפים קדשים ביו''ט, 1. עד בקר היינו בקר שני. 2. עולת שבת בשבתו, למעט עולת חול ביו''ט. 3. הוא לבדו וק''ו ממילה. 4. שבתון עשה, ויו''ט הוי עשה ול''ת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הזכרת המאורע (6)

ב.    המקור שאין שורפין קדשים ביו"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com