אאא

דף כו

א.      אין מדליקין 1. צרי וזהו אפרסמון, כיון שעף ומסוכן וכמו המעשה בחמות וכלתה. וכן שמא יסתפק, וכיון שהוא שרף הבא מן העץ ולא נמשך. 2. נפט לבן, שהוא עף. 3. טבל טמא, דילפינן ממשמרת תרומותי שיש רק משעת הרמה.

ב.      שיטות התנאים במה אין מדליקין 1. רי''ש אוסר ביוצא מהעץ. 2. לריב''ב שרי רק היוצא מהפרי. 3. לר''ט רק שמן זית. 4. לריב''נ אין לך לאסור אלא רק מה שאסרו חכמים, ושרי שמן דגים ועטרן. 5. לר''ש שזורי מדליקין בשמן פקועות ונפט. 6. לסומכוס אסור היוצא מהבשר מלבד דגים, ונחלקו ע"י תערובת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    במה אסור להדליק, ומ"ט (3)

ב.    שיטות התנאים במה מדליקין ובמה אסור (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com